”Napakampaa ohjausta ja aikataulutusta” Opintojen pitkittymisen syitä ja erityisen tuen tarpeita Mikkelin ammattikorkeakoulussa

Tiivistelmä Erityisen tuen tarpeet aktivoituvat myös korkea-asteella. Artikkelimuotoisen kehittämistyöni tavoitteena oli tuottaa tietoa Mikkelin ammattikorkeakoululle siitä, millaisia erityisen tuen tarpeita opiskelijoilla esiintyy, miten tuen tarpeisiin on vastattu ja millaista tukea opiskelijat olisivat tilanteisiinsa kaivanneet. Aineisto kiinnittyy yhden koulutusohjelman opiskelijoihin, jolloin saatu yksityiskohtainen ja rajattu tieto antaa riittävästi näkökulmia tukitoimenpiteiden räätälöimiselle.   Aineisto kerättiin haastattelemalla neljää saman…

Jatka lukemista

Selkokieli vankilan arjessa

Valitsin ammatillisen erityisopettajan koulutuksen kehittämistehtäväksi toimipaikkani Pyhäselän vankilan tulo-oppaan päivittämisen. Lähtökohtana kehittämistehtävälle oli Itä-Suomen yliopiston projekti Oppimisvaikeudet työelämässä, johon myös Pyhäselän vankila osallistui. Tutkimusten mukaan 20-60 %:lla vangeista on huomattavia ongelmia lukutaidossa.  Vankiloissa on yhä enemmän myös maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia vankeja, joiden suomen kielen taito on usein hyvin puutteellinen. Projektiin liittyen vankilan henkilökunnalle järjestettiin selkokielikoulutusta,…

Jatka lukemista

Logistiikka-alan korttikoulutusten erityisjärjestelyt

 Johdanto Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tarjotaan tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi lyhytkestoista koulutusta. Korttikoulutuksiin osallistuvat tutkintotavoitteisista koulutuksista tutkintoihin sisältyvien korttien suorittamiseen tulevat opiskelijat ja maksullisina lyhytkursseina tarjottaviin korttikoulutuksiin oppilaitoksen ulkopuolisia henkilöitä. Kehittämishankkeeseemme kuuluivat hygieniapassi-, ADR – (vaaralliset aineet), tieturva -, trukki-, työturvallisuus, tulityö-, EA 1 ja EA 2 -korttikoulutukset, jotka suoritetaan logistiikan alan perustutkintokoulutuksen aikana. Kokosimme erityisen tuen mahdollisuuksista…

Jatka lukemista

Miten motivoida ja tukea opiskelijaa tämän oppimisprosessissa?

Kehittämistehtäväni tavoitteena oli selvittää, miten motivoida ja tukea opiskelijaa tämän oppimisprosessissa. Kysyin asiaa pienimuotoisella kyselyllä sekä lukio-opettajilta että -opiskelijoilta. Suurin osa heidän vastauksistaan liittyi opetusmenetelmiin ja opettajan tapaan olla vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa. Tätä suuntaviivana pitäen, perehdyin oppimispsykologiseen tietoon, motivaatioteorioihin sekä aiempiin tutkimuksiin. Kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta tein tiivistelmän siitä, mitä opiskelija tarvitsee motivoituakseen ja oppiakseen. Nämä…

Jatka lukemista

Yleisessä ammattioppilaitoksessa opintonsa keskeyttäneen opiskelijan polku erityisammattioppilaitokseen

 JOHDANTO Kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli selvittää Ammattiopisto Luoviin toisesta ammatillisesta oppilaitoksesta siirtyneiden opiskelijoiden siirtymävaiheen prosessi ja kuvata se, syntyi osana Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun erityisopettajan opintoja. Ajatus kehittämistyön tarpeellisuudesta virisi opetuksen ja erityisopetuksen ammattilaisten välisten keskustelujen kautta. Työskentelemme opetustehtävissä Ammattiopisto Luovissa, joka on ammatillinen erityisoppilaitos. Opetamme erityistä tukea tarvitsevia nuoria ja aikuisia, joilta jokaiselta löytyy erityisopetuksen…

Jatka lukemista

Vuorovaikutustaitojen oppiminen digitaalisen tarinankerronnan keinoin

Johdanto Ammatilliseen erityisopettaja-opintoihimme kuuluvan kehittämistyön lähtökohtana oli havaintomme, että ammatillisessa koulutuksessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota vuorovaikutustaitojen oppimiseen osana kaikkea opetusta ja ohjausta. Heikot vuorovaikutustaidot näkyvät osaltaan oppilaitosten työrauhaongelmina ja kiusaamisena. Omassa työssämme olemme nähneet nuoria, joilla ei ole työelämän kannalta riittäviä sosiaalisia taitoja. Alalla kuin alalla tarvitaan yhteistyötaitoja. Toimiva vuorovaikutus luo edellytykset työnteon ja…

Jatka lukemista

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn edistymisessä Bovallius –ammattiopiston Sosi-aali- ja terveysalalle valmentavassa ja kuntouttavassa aikuiskoulutuksessa

Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla voisi olla paljon annettavaa sekä erityisopetukselle että opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäisevälle työlle. Syrjäytymisen ehkäisy on ajankohtainen teema, joka vaatii myös kouluilta uudenlaisia toimenpiteitä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vahvuuksia ovat sen toiminnallisuus ja elämyksellisyys sekä uudenlainen toimintaympäristö, joiden ansiosta se voisi olla motivoivaa ja perinteisiä keinoja tehokkaampaa. Hevostoiminnan osallistavuus ja luokkatyöstä poikkeavat menetelmät voisivat auttaa näkemään opiskelijoissa…

Jatka lukemista

Omaohjelman toteuttaminen lisäopetuksessa

Jyväskylän ammattiopistossa järjestettävässä perusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista kolmiportaista tuen mallia. Lakimuutos on tullut vuonna 2010 ja malli on käyttöönotettu laajemmin Suomessa syksyllä 2011 (OPH 2010). Kartoitimme tuen toteuttamista perusopetuksen lisäopetuksessa ja kartoitimme kehitettäviä aihealueita, joista valitsimme käyttämämme omaohjelmaopiskelun prosessin kehittämisen ja yhtenäistämisen.

Jatka lukemista

Pohjois-Savon opiston erityisopetussuunnitelmaprojekti

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi jokaisella opiskelijalla tulee olla erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ammatillinen koulutus tulee toteuttaa yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ensisijaisesti tavallisessa ammatillisessa oppilaitoksessa samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. (OPH 2011, 10.) Näillä sanoilla Opetushallitus antaa määräyksen ammatillisille oppilaitoksille erityistä tukea…

Jatka lukemista