Ammatillisen verkkopersoonan luominen

Työssäni ammatillisena opettaja koen yhtenä suurimmista haasteista riittämättömyyden tunteen ohjata opiskelijoita, joista lähes jokainen etenee omia polkujaan, omassa tahdissaan. Opintojen yksilöllistäminen yhdistettynä opiskelijoiden runsaisiin poissaoloihin asettaa opettajalle paineita tarjota laadukasta opetusta useasta asiasta yhtä aikaa. Tästä lähti ajatus voisiko opettaja ikään kuin monistaa itsensä sähköisen oppimateriaalin avulla?

Jatka lukemista

”Hankalina opiskelupäivinä on hyvä kun tietää, että joku aina auttaa”

Ammattiin opiskelevan ryhmäytymisestä Oppilaitos on monenlaisten sosiaalisten tilanteiden, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen paikka. Vaikka oppimisympäristöt, -tavat ja -välineet voivat olla mitä moninaisempia, töitä tehdään harvoin yksin. Töissä ja koulussa kuulutaan aina johonkin ryhmään. Kiinnittyminen omaan ryhmäänsä on yksi tärkeimmistä tekijöistä, että opiskelija menestyy opinnoissaan ja pääsee tavoiteaikataulussa ”maaliin”. Opiskelijalle ryhmäytyminen eikä opettajalle ryhmäyttäminen kuitenkaan ole…

Jatka lukemista

Levi-instituutin opiskelijoiden näkökulmia opetukseen 2014

Tiivistelmä Ammatillisen erityisopettajan tutkintoon liittyvässä kehitystehtävässä selvitin Levi-instituutissa opiskelevien nuorten käsityksiä opetuksen toimivuudesta. Halusin tietää, millaiset oppimiskokemukset ovat nuorten itsensä mieleen ja miten opetushenkilöstö voi myötävaikuttaa myönteisen oppimisprosessin syntyyn. Selvityksen tavoitteena on vahvistaa käytössä olevia hyviä toimintatapoja ja antaa vinkkejä opiskelijalähtöisen opetuksen toteuttamiseen. Aihe kiinnosti myös oppilaitoksen toimipistejohtajaa. Kittilässä toimiva Levi-instituutti on yksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän…

Jatka lukemista

Erityisohjauksen ja – opetuksen käsikirja – konkreettisia keinoja tukea tutkinnonsuorittajaa

Kehittämistehtäväni Lapin ammattiopiston erityisohjauksen ja – opetuksen käsikirjan työstäminen lähti liikkeelle kollegani kanssa keskustellessa ja pohtiessa erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien konkreettista ohjaamista ja opetusta. Tutkinnon suorittajilla on usein pitkä aika aiemmista opinnoista ja mahdollisesti opiskelutaidot eivät ole itsestään selviä, eikä välttämättä löydetä itsenäisesti keinoja miten osaamista voidaan parhaiten hankkia. Kaikki eivät tunnetusti opi samalla tavalla….

Jatka lukemista

Aikuisopiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen

Taustaa ja tavoitteita kehittämistyölleni Tein kehittämistyöni aikuisopiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen liittyen työpaikkani Ammattiopisto Lappian Hyvinvointialan näkökulmasta. Aikuisilla esiintyy erityisen tuen ja ohjaamisen tarpeisiin liittyen samanlaisia tarpeita ja haasteita kuin nuoremmilla opiskelijoilla. Lainsäädäntö, rahoitus ja toimintaan liittyvät asiat tuovat omat haasteensa laajalle ammatillisen koulutuksen kentälle. Aikuisilla on takanaan mahdollisesti aiempia opintoja, heidän elämäntilanteensa ja kokemukset aiemmista…

Jatka lukemista

Yksilölliset opintopolut SAMI:ssa

Yksilölliset opintopolut haasteena Oppimisympäristön suunnittelu tulisi lähteä opiskelijan omasta näkökulmasta. Mielestämme opiskelijan henkilökohtaisia valintoja olisi hyödynnettävä nykyistä enemmän. Tämä tukee ammattiosaamisen kehitystä ja työelämän valmiuksia ja antaa mahdollisuuden oppimisympäristöjen laajenemiseen. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden huomioiminen eri oppimisympäristöissä on tärkeää ja näin voidaan opetus toteuttaa inklusiivisesti. Opintojen ohjaukseen, ammatilliseen opetukseen ja oppimisympäristöön liittyvät haasteet ovat olleet…

Jatka lukemista

Selkokieli vankilan arjessa

Valitsin ammatillisen erityisopettajan koulutuksen kehittämistehtäväksi toimipaikkani Pyhäselän vankilan tulo-oppaan päivittämisen. Lähtökohtana kehittämistehtävälle oli Itä-Suomen yliopiston projekti Oppimisvaikeudet työelämässä, johon myös Pyhäselän vankila osallistui. Tutkimusten mukaan 20-60 %:lla vangeista on huomattavia ongelmia lukutaidossa.  Vankiloissa on yhä enemmän myös maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia vankeja, joiden suomen kielen taito on usein hyvin puutteellinen. Projektiin liittyen vankilan henkilökunnalle järjestettiin selkokielikoulutusta,…

Jatka lukemista

Logistiikka-alan korttikoulutusten erityisjärjestelyt

 Johdanto Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tarjotaan tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi lyhytkestoista koulutusta. Korttikoulutuksiin osallistuvat tutkintotavoitteisista koulutuksista tutkintoihin sisältyvien korttien suorittamiseen tulevat opiskelijat ja maksullisina lyhytkursseina tarjottaviin korttikoulutuksiin oppilaitoksen ulkopuolisia henkilöitä. Kehittämishankkeeseemme kuuluivat hygieniapassi-, ADR – (vaaralliset aineet), tieturva -, trukki-, työturvallisuus, tulityö-, EA 1 ja EA 2 -korttikoulutukset, jotka suoritetaan logistiikan alan perustutkintokoulutuksen aikana. Kokosimme erityisen tuen mahdollisuuksista…

Jatka lukemista

Miten motivoida ja tukea opiskelijaa tämän oppimisprosessissa?

Kehittämistehtäväni tavoitteena oli selvittää, miten motivoida ja tukea opiskelijaa tämän oppimisprosessissa. Kysyin asiaa pienimuotoisella kyselyllä sekä lukio-opettajilta että -opiskelijoilta. Suurin osa heidän vastauksistaan liittyi opetusmenetelmiin ja opettajan tapaan olla vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa. Tätä suuntaviivana pitäen, perehdyin oppimispsykologiseen tietoon, motivaatioteorioihin sekä aiempiin tutkimuksiin. Kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta tein tiivistelmän siitä, mitä opiskelija tarvitsee motivoituakseen ja oppiakseen. Nämä…

Jatka lukemista