Yleisessä ammattioppilaitoksessa opintonsa keskeyttäneen opiskelijan polku erityisammattioppilaitokseen

 JOHDANTO Kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli selvittää Ammattiopisto Luoviin toisesta ammatillisesta oppilaitoksesta siirtyneiden opiskelijoiden siirtymävaiheen prosessi ja kuvata se, syntyi osana Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun erityisopettajan opintoja. Ajatus kehittämistyön tarpeellisuudesta virisi opetuksen ja erityisopetuksen ammattilaisten välisten keskustelujen kautta. Työskentelemme opetustehtävissä Ammattiopisto Luovissa, joka on ammatillinen erityisoppilaitos. Opetamme erityistä tukea tarvitsevia nuoria ja aikuisia, joilta jokaiselta löytyy erityisopetuksen…

Jatka lukemista

Vuorovaikutustaitojen oppiminen digitaalisen tarinankerronnan keinoin

Johdanto Ammatilliseen erityisopettaja-opintoihimme kuuluvan kehittämistyön lähtökohtana oli havaintomme, että ammatillisessa koulutuksessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota vuorovaikutustaitojen oppimiseen osana kaikkea opetusta ja ohjausta. Heikot vuorovaikutustaidot näkyvät osaltaan oppilaitosten työrauhaongelmina ja kiusaamisena. Omassa työssämme olemme nähneet nuoria, joilla ei ole työelämän kannalta riittäviä sosiaalisia taitoja. Alalla kuin alalla tarvitaan yhteistyötaitoja. Toimiva vuorovaikutus luo edellytykset työnteon ja…

Jatka lukemista

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn edistymisessä Bovallius –ammattiopiston Sosi-aali- ja terveysalalle valmentavassa ja kuntouttavassa aikuiskoulutuksessa

Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla voisi olla paljon annettavaa sekä erityisopetukselle että opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäisevälle työlle. Syrjäytymisen ehkäisy on ajankohtainen teema, joka vaatii myös kouluilta uudenlaisia toimenpiteitä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vahvuuksia ovat sen toiminnallisuus ja elämyksellisyys sekä uudenlainen toimintaympäristö, joiden ansiosta se voisi olla motivoivaa ja perinteisiä keinoja tehokkaampaa. Hevostoiminnan osallistavuus ja luokkatyöstä poikkeavat menetelmät voisivat auttaa näkemään opiskelijoissa…

Jatka lukemista

Omaohjelman toteuttaminen lisäopetuksessa

Jyväskylän ammattiopistossa järjestettävässä perusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista kolmiportaista tuen mallia. Lakimuutos on tullut vuonna 2010 ja malli on käyttöönotettu laajemmin Suomessa syksyllä 2011 (OPH 2010). Kartoitimme tuen toteuttamista perusopetuksen lisäopetuksessa ja kartoitimme kehitettäviä aihealueita, joista valitsimme käyttämämme omaohjelmaopiskelun prosessin kehittämisen ja yhtenäistämisen.

Jatka lukemista

Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen työelämään valmentautumisen itsearviointilomake

TIIVISTELMÄ Valmentavan koulutuksen avulla opiskelija saa paremmat mahdollisuudet aloittaa ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus tai siirtyä työelämään. Valmentavassa koulutuksessa opitaan myös arkisten asioiden hoitamista sekä itsenäistä elämää. Kehittämistyön tavoitteena oli luoda selkeä itsearviointilomake valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijoille työelämään valmentautumisen jaksoille (TEV). Hankkeen tavoitteena oli myös lomakkeen käyttöönotto valmentavan ja kuntouttavan opiskelijoille. Hanke toteutettiin…

Jatka lukemista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen erityisopetussuunnitelman kehittäminen

Tiivistelmä Kehittämistehtävänäni oli päivittää ja saada valmiiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (SAKK) erityisopetussuunnitelma. Työtä tein yhdessä oppilaitoksemme ERVA-tiimin kanssa. ERVA-tiimin jäseninä ovat erityisopetuksen vastuuhenkilö (artikkelin kirjoittaja), apulaisrehtori, opinto-ohjaaja sekä erityisopettajakoulutuksessa oleva hotelli- ja ravintola-alan ammattiaineiden opettaja. Erityisopetuksen suunnitelma esiteltiin opettajankokouksessa 21.2.2013 ja opettajakunnan kommenttien jälkeen lähetettiin edelleen oppilaitoksen johtokunnalle hyväksyttäväksi 11.3.13 olleeseen kokoukseen.

Jatka lukemista

Erilaisia tapoja ja käytänteitä erityisopetuksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysalalla

Susanna Malin  ja Tuovi Rinne, ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylä, AOKK TIIVISTELMÄ Työskentelemme Ammattiopisto Lappian Hyvinvointialalla ja opetamme lähihoitajaopiskelijoita. Halusimme kehittämistyössämme tarkastella erilaisia tapoja ja käytänteitä erityisopetuksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysalalla sekä kehittää omaan oppilaitokseemme soveltuvaa mallia. Tavoitteenamme oli myös selventää ammatillisen erityisopettajan roolia ja työnkuvaa oppilaitoksessamme sekä kirkastaa, miten toimia erityisopettajana hyvinvointialan oppilaitoksessa. Kehittämistyömme oli prosessi,…

Jatka lukemista

Tuettu työllistyminen ja työhönvalmennus suuntana avoimet työmarkkinat

Helka Piirainen, ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK, Jyväskylä  Bovallius – ammattiopisto on S. ja A. Bovalliuksen säätiön ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos. Bovallius – säätiön toiminnan keskuspaikat ovat Turku, Jyväskylä ja Pieksämäki. Ammattiopistoissa on noin 550 opiskelijaa, joista Pieksämäellä noin 142. Toimialana on erityisesti erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä ammatillinen perus- ja lisäkoulutus…

Jatka lukemista

Koulutuskeskus Sedun kodinhuoltajien opetussuunnitelmaan mukautetut tavoitteet

Keppo Tarja, Kuusisaari Elina, Mannila Satu ja Ristolainen Alli , Ammatillinen erityisopettajankoulutus, Jyväskylän ammattillinen opettajakorkeakoulu   Tiivistelmä      Kehitystehtävämme tarkoituksena oli laatia Koulutuskeskus Sedussa opiskelevien kodinhuoltajien opetussuunnitelmaan mukautetut tavoitteet. Me kaikki tämän kehitystehtävän tekemiseen osallistuneet työskentelemme Koulutuskeskus Sedussa opettajina ja opetamme kodinhuoltajia – joko ammatinopettajina tai atto-aineiden (ammattia täydentävät tutkinnon osat) opettajina. Kehittämistehtävän idea tuli työyhteisömme tarpeesta…

Jatka lukemista

Rahat riittämään – verkkokurssi, Vankilaopetusta verkossa

Sirkka Kauhanen, Ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK Jyväskylä Rahat riittämään verkkokurssi Tämän artikkelin tarkoitus on kuvata pilotointia ja ajatuksia verkko-oppimisen kehittämisestä vankiloissa. Vankilaopetusta verkossa hanke on ESR rahoitteinen ja Bovallius – ammattiopiston hallinnoima. Hanke alkoi elokuussa 2010 ja päättyy toukokuussa 2013. Vankilaopetusta verkossa hankkeen tavoite on kehittää vankilaopetukseen soveltuvia verkko- ja monimuoto-oppimismenetelmiä rinnakkain rikosseuraamuslaitoksessa toteutettavan sähköisen viestinnän kehittämistyön ja…

Jatka lukemista