Erityisohjauksen ja – opetuksen käsikirja – konkreettisia keinoja tukea tutkinnonsuorittajaa

Kehittämistehtäväni Lapin ammattiopiston erityisohjauksen ja – opetuksen käsikirjan työstäminen lähti liikkeelle kollegani kanssa keskustellessa ja pohtiessa erityistä tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien konkreettista ohjaamista ja opetusta. Tutkinnon suorittajilla on usein pitkä aika aiemmista opinnoista ja mahdollisesti opiskelutaidot eivät ole itsestään selviä, eikä välttämättä löydetä itsenäisesti keinoja miten osaamista voidaan parhaiten hankkia. Kaikki eivät tunnetusti opi samalla tavalla. Yhdellä tavalla opettaminen ei kohtaa kaikkia, siksi on tärkeä löytää keinoja, joilla opettaja voi tukea oppimista.

Kehittämistehtävätyön eteneminen

Sain sekalaisen materiaalipohjan syksyllä 2013, käsikirjan tekoa oli aloitettu Väylä hankkeessa. Siinä oli hajanaisia otteita Koulutuksen järjestäjän Opetussuunnitelman yhteisestä osasta (18.6.2013), johon tekemäni käsikirja pohjautuu. Keskeisenä tavoitteena Lapin ammattiopiston erityisohjauksen ja -opetuksen toteuttamisessa on, että erityistä tukea tarvitseva tutkinnon suorittaja saa sellaisen ammatillisen pätevyyden ja taidot, että hän työllistyy omalle ammattialalleen.

Lähdin liikkeelle tavoitteenani löytää konkreettisia keinoja tutkinnon suorittajien tukemiseen niin valmistavassa koulutuksessa kuin tutkintotilaisuuteen valmistautumisessa, suorittamisessa ja arvioinnissa.

Taustalla on pohdinta ihmisestä oppijana, ihmisen erilaiset keinot vastaanottaa tietoa, käsitellä sitä ja tuoda se esille. Erilaisia oppijoita voi olla monenlaisia, mutta on muistettava kuitenkin se, että lähihoitajatutkinnossa ei mukauteta, vaan tutkinto on tehtävä sellaisenaan.

Työstin käsikirjaa itsenäisesti ja aina tietyin väliajoin tapasimme kollegan kanssa, jonka kanssa käytyjen keskustelujen ja ehdotusten jälkeen jatkoin käsikirjan työstämistä. Luin erilaisia oppaita eri oppilaitoksista ja koostin samalla tätä käsikirjaa. Kohtasin koko ajan työssäni erilaisia oppijoita ja hyödynsin konkreettisia tukimuotoja, joita olin käsikirjaan koonnut. Näin koin, että itse sain käsikirjasta ja sen työstämisestä lisää välineitä arkeen. Konkreettiset tukimuodot voivat tuntua pieniltä, mutta niiden vaikutus voi olla suuri.

Konkreettisia tukimuotoja, joita olen käyttänyt ja hyviksi havainnut, ovat esimerkiksi: ohjeiden osittaminen, keskustelut ja riittävästi aikaa tehtävien tekoon.

 • Tehtävän osittamisessa tutkinnon suorittaja etenee vaihe vaiheelta  ja osion ollessa tarpeeksi pieni ja selkeä saadaan onnistumisen kokemuksia, jotka innostavat jatkaa tehtävän tekoa.
 • En luennoi paljonkaan.  Annan materiaalin etukäteen, jotta opiskelijat voivat halutessaan tulostaa ja tehdä tunnilla omia täydennyksiä materiaaliin.
 • Keskustelussa on tärkeää, että tutkinnon suorittaja itse laatii aikataulun opintojen etenemiseen. Selkeä tavoitteiden asettaminen, nimenomaan kyseisen tutkinnon suorittajan lähtökohtien mukaan, edesauttaa opintojen etenemisessä.

Pohdinta

Kuluneen vuoden aikana, jolloin olen tätä käsikirjaa työstänyt, olen usein käynyt työyhteisössäni keskustelua miten ohjata, kun ryhmät ovat niin heterogeenisiä. Aina ei ole mahdollisuutta erityisopetukseen, mutta toivon että nämä käsikirjan konkreettiset vinkit auttaisivat ns. perusopettajaa löytämään keinoja tukea erityistä tukea tarvitsevaa tutkinnon suorittajaa. Olen esitellyt valmiin käsikirjan kollegallani ja häneltä saamani positiivisen palautteen saatuani uskon, että käsikirja otetaan työyhteisössäni hyvin vastaan. Laajempi esittäminen työyhteisölleni menee alkuvuoteen 2015.

Tämän käsikirjan vinkit ovat hyödynnettävissä myös muissa tutkinnoissa, ei siis vain edustamassani lähihoitaja tutkinnossa. Missä on erityisen tuen tarvetta, siellä on uskoakseni tarvetta konkreettisiin tukimuotoihin. Mikäli aihe herätti kiinnostusta, ota yhteyttä, kaisu.oikarainen@lao.fi.

Materiaalia ja nettilinkkejä tutkinnon suorittajien opetuksen ja ohjauksen avuksi

 • http://opehuone.turkuai.fi » Opetuksen tukipalvelut » Erityisopetus
 • www.lao.fi/vayla
 • http://www.lao.fi/Suomeksi/Hankkeet/EU-hankkeet/Tokka2
 • http://www.oppimisvaikeus.fi/ammattilaisille
 • http://www.kuntoutussaatio.fi/files/442/Oppimisvaikeuksien_huomioiminen_asiakkaan_ohjauksessa.pdf
 • http://www.kuntoutussaatio.fi/files/530/Oppimisvalmennus_aikuisten_oppimisvaikeuksien_kuntoutusmuotona.pdf
 • http://www.bovallius.fi/c/document_library/get_file?uuid=7a6398d0-7f20-4a52-939d-746ddddb1c9c&groupId=10238

Lähteenä käytetty lisäksi

 • OPH, Näyttötutkinto-opas
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä; Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 18.6.2013
 • http://www.mastohjaus.fi/pdf/Turun_ammatti-instituutin_erityisopetuksen_kasikirja.pdf
 • http://www.lukijose.fi/media/esitteet/Oppimisvaikeuksien%20tunnistaminen%20testaus%20ja%20kuntoutus.pdf
 • http://www.aikuiskoulutuksenvoima.fi/
 • http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40325/HAMK_AmmatillisenOpettajanKasikirja.pdf?sequence=1
 • Pystynkö oppimaan.Hulkari, K & pakaste, M. 2007. Tampereen Yliopistopaino Oy. Aikuisopiskelijaa ei jätetä. Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet.
 • http://www.jedu.fi/documents/10157/670e1993-2efe-4059-bfaf-0a6c7bc95014

Kirjoittaja: Kaisu Oikarainen, opiskelija, ammatillinen erityisopettajankoulutus, JAMK, AOKK

 

 

Jätä kommentti