Joustavasti Amista – Yksilöllisiä polkuja erilaisissa oppimisympäristöissä

Kirjoittajat: Sanna Korhonen ja Mika Laitinen

Opettaja- ja erityisopettajaopintoihin liittyvässä kehittämistyössämme esitelemme esimerkkejä siitä, miten on mahdollista toteuttaa yksilöllisiä polkuja ja joustavia pedagogisia ratkaisuja opinnoissa sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Työ esittelee, kuinka ammatillista opetusta voidaan järjestää inklusiivisuus huomioiden ja niin, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus oppia ja tähdätä kohti ammattia. Esimerkit perustuvat niihin kokemuksiin, joita meillä on Etelä-Savon ammattiopiston autoalan koulutuksesta ja Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n yhdessä oppilaitoksen kanssa toteuttamasta Jees-pajasta, näkökulma on käytännöllinen ja konkreettinen.

Joustavasti amista – Prezi-esittely

Tämän kehittämistyön tavoitteena on tarkastella yksittäisten opiskelijakeissien avulla sitä, mitä hyötyä yksilöllisistä tukitoimista on sekä mallintaa esimerkkiopiskelijoiden avulla yksilöllisiä opetusratkaisuja ja oppimispolkuja.  Työn tavoitteena on lisäksi levittää tietoa toimivista yksilöllisistä ratkaisuista Prezi-esityksen avulla.

Nopea polku – Harri -Prezi-esitys

Kouluallergia – Matti -Prezi-esitys 

Työpajapolku -Prezi-esitys

Osaamisen tunnustaminen -Prezi-esitys

Yritys oppimisympäristönä -Prezi-esitys 

Taustaa

Tuleva ammatillisen koulutuksen reformi kehittää koulutusta inklusiivisempaan suuntaan ja koulutusta uudistetaan osaamisperusteiseksi sekä asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Reformissa lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. Samaan aikaan ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä muutosprosessi niin rahoituksessa kuin koulutuksen järjestämisessä. (Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistus, 2017.) Tämä yhtälö murtaa perinteisen opettajuuden raja-aitoja, ja pakottaa meitä katsomaan laatikon ulkopuolelle sekä luomaan toimintamalleja, joilla voidaan taata inklusiivisuuden toteutuminen ympärillä tapahtuvista ”myllerryksistä” huolimatta.

Inklusiivisella opetuksella tarkoitetaan ajatusta siitä, että kaikilla opiskelijoille on tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella.  Ajattelussa lähdetään oppimisympäristöistä, joissa huomioidaan esteettömyys sekä rakenteellisesta että pedagogisesta näkökulmasta. Inklusiivisessa koulutuksessa opiskelijan tarvitsema erityinen tuki oppimiseen rakennetaan osaksi normaalia opiskeluympäristöä esim. pienryhmät, ja erilaiset opetukselliset ratkaisut, työvaltaiset polut jne. takaavat kaikille opiskelijoille mahdollisuuden opiskella oman yksilöllisen tapansa tai polkunsa mukaisesti. Me ajattelemme, että ei ole olemassa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita vaan on opiskelijoita, joilla on erilaisia tuen tarpeita.

Tulokset

Yksilöllisiä oppimispolkuja on kokeiltu vuodesta 2013 alkaen. Keräsimme kehittämistyöhömme ne opiskelijat, joille on rakennettu yksilöllisiä polkuja ja joustavia pedagogisia ratkaisuja. Työn kautta olemme tunnistaneet esim. riskiopiskelijat varhaisessa vaiheessa, pystyneet puuttumaan tilanteeseen ja vaikuttamaan opintojen sujuvuuteen ja sitä kautta opiskelijoiden valmistumiseen;

  • vuosien 2013–2016 valmistuneista 16 olisi jäänyt ilman tutkintoa jos yksilöllisiä ratkaisuja ja polkuja ei olisi rakennettu
  • ainoastaan kolme omalla polulla olevaa opiskelijaa on keskeyttänyt opinnot
  • opinnoissaan etenevien opiskelijoiden opintoihin on vastaavasti pystytty vaikuttamaan niin, että opintoaika on lyhentynyt

Havainnoimme, että yksilölliset polut ja pedagogiset ratkaisut mahdollistavat sen, että opiskelija kykenee opiskelemaan samassa ryhmässä esim. eriyttämällä opetusta -> sama lopputulos opiskelijalle soveltuvaa reittiä pitkin.  Opiskelujen vaihtoehdot ja joustavuus lisäävät mielestämme motivaatiota.

Pohdintaa

Yksilöllisten opintopolkujen rakentamisessa on tärkeää suunnitelmallisuus ja ennakointi, jotta opinnot saadaan kulkemaan jouhevasti ja opettajan resurssit saadaan riittämään  työhön. Opettajan on pysyttävä kärryillä opiskelijan opinnoista ja kuljettava rinnalla. Yksilölliset polut eivät tule poistamaan perinteistä opettajan roolia taitojen opettajana/ohjaajana. Jos pystymme paremmin hahmottamaan opintojen kulut, valmistumiset ja myös tuen tarpeet, ehkäisten samalla keskeytyksiä, opetuksen laatu paranee.

Havainnoimme, että jokaisen oppijan tulee saada jonkinlainen ymmärrys käsitteistä, ja kaikkien tulee tietää, mitä he opiskelevat ja mihin tähtäävät. Myös hyvän pedagogisen vuorovaikutuksen rakentaminen ja sen merkitys yksilöllisellä ja joustavalla opintopolulla on tärkeää – luottamus ja motivointi voivat olla merkityksellisiä opintojen edistymiseksi erityisesti niiden nuorten kohdalla, joilla on paljon negatiivisia koulukokemuksia.

Tämä työ on mahdollistanut meitä pysähtymään ja pohtimaan myös opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omiin opintoihinsa. Koemme, että merkityksellisyyden kautta syntyy motivaatio. Mallintamisen kautta on ollut helpompaa ymmärtää toiminnan merkityksiä: mitä mahdollistaminen antaa opiskelijoille, miten pienillä asioilla saadaan pidemmällä aikajänteellä suuria muutoksia.