Logistiikka-alan korttikoulutusten erityisjärjestelyt

 Johdanto

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tarjotaan tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi lyhytkestoista koulutusta. Korttikoulutuksiin osallistuvat tutkintotavoitteisista koulutuksista tutkintoihin sisältyvien korttien suorittamiseen tulevat opiskelijat ja maksullisina lyhytkursseina tarjottaviin korttikoulutuksiin oppilaitoksen ulkopuolisia henkilöitä. Kehittämishankkeeseemme kuuluivat hygieniapassi-, ADR – (vaaralliset aineet), tieturva -, trukki-, työturvallisuus, tulityö-, EA 1 ja EA 2 -korttikoulutukset, jotka suoritetaan logistiikan alan perustutkintokoulutuksen aikana. Kokosimme erityisen tuen mahdollisuuksista tietopaketin korttikoulutuksiin osallistuville opiskelijoille, kouluttajille ja työnantajille. Näin oppimisen haasteet voidaan ottaa lyhytkoulutuksissa huomioon.

Erilaisia kortteja tarvitaan työelämässä, jolloin korttien hankkiminen palvelee työntekijää tai siksi haluavaa sekä työnantajaa. Riittävän informaation avulla korttikoulutuksiin tulevat erilailla oppivat opiskelijat saavat oppimisen haasteisiinsa tukipalveluja, joita he osaavat myös pyytää. Tuen hyödyntämisellä he voivat näyttää todellisen osaamisensa, eikä oppimisen haaste ole este kokeen onnistumiselle.

Oppimisen haasteita on lyhytkestoisiin koulutuksiin tulevillakin. Niiden huomioiminen on tärkeää, jotta oppimista voidaan tukea erilaisilla menetelmillä. Kun tutkintotavoitteisissa koulutuksissa LUKI -seulasta jää kiinni noin 20 %, joilla joka neljännellä lähemmin tarkasteltuna on LUKI -haaste (Suomalainen 2012). Vastaavasti voidaan ajatella, että lyhytkestoisiin korttikoulutuksiin tulee samassa suhteessa LUKI -haasteen omaavia henkilöitä. Erilaisia oppimisen haasteita on paljon, mutta LUKI -haaste ja jännittäminen on nostettu mukaan laatimaamme taulukkoon.

Oppimisen haasteitahan ei testata lyhyissä koulutuksissa. Se, millä tapaa henkilö tulee korttikoulutukseen, ei vaikuta tarjottaviin erityisen tuen palveluihin. Oppimisen haasteita tunnistetaan tutkintotavoitteisten koulutusten alkuvaiheessa erilaisin testein ja haastatteluin. Näin tutkinto-opiskelijoiden oppimisen haasteita tunnistetaan ja niihin on mahdollista tarjota erityinen tuki opintojen eri vaiheisiin. Haasteena onkin, että oppilaitoksen ulkopuolelta tulevat, erilailla oppivat korttikoulutuksen suorittajat saisivat riittävät tiedot erilaisista tukimuodoista selvitäkseen korttien suorittamisesta. Millaisia tukipalveluja on mahdollista saada ja miten ne saadaan korttia opiskelevan ja suorittavan käyttöön.

Kun korttia suorittamaan tullut henkilö saa tarvittavan tuen korttikoulutusten aikana, hän saa kortin helpommin suoritettua. Oppimisen haaste ei enää ole este koulutukseen osallistumiselle, kun oppimisen haasteita omaava tietää saavansa tarvitsemansa tuen koulutuksen ja kokeen aikana. Ei se, että kortteja suoritetaan lyhyellä aikaa ole este tuen käyttöön. Enemmänkin korttikohtaisista ohjeista löytyy tiukkoja rajauksia korttien eritysjärjestelyistä, jotka voivat hankaloittaa kortin suoritusta. Korttikohtaisissa ohjeissa voi olla maininta, ettei kokeessa saa olla tukihenkilöä kokeen suorittajalla.

Kehittämishankkeessa tutustuimme korttikoulutuksien materiaaleihin, haastattelimme korttikoulutusten kouluttajia ja kyselimme heidän kokemuksistaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallistumisesta korttikoulutuksiin ja koetilanteisiin. Teimme myös korttien myöntäjille kyselyn, johon saimmekin kahdelta taholta vastauksia. Jo kehittämishankkeemme toteutuksen alussa opinto-ohjaaja pyysi, että korttikoulutusten erityisjärjestelyistä tekisimme nopeasti tulkittavan taulukon. Korttien myöntäjätahoilta tuli myös pyyntö, että hekin saisivat taulukon käyttöönsä. Myöntäjätahoja ovat muun muassa Trafi ja työturvallisuuskeskus TKK.

Väitimme, että korttikoulutuksissa ei vielä oteta erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita riittävästi huomioon. Tutkittuamme korttikoulutusten koulutusinfoja, emme havainneet, että erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden haasteita olisi otettu niissä huomioon. Olemme haastatelleet korttikoulutusten kouluttajia ja kysyneet heiltä sekä korttikoulutusten mahdollisista erityisen tuen mahdollisuuksista, että myös heidän kokemuksistaan. Erityisjärjestelyjä ei kovin paljon ole ollut, eikä niistä ole myöskään informoitu erikseen. Lähdeaineistoina meillä on ollut logistiikan perustutkinnossa tarvittavien lyhyiden korttikoulutusten materiaalit.

Erityinen tuki korttikoulutuksissa

Korttikoulutuksiin tulevilla on monenlaisia oppimisen haasteita, jotka eivät välttämättä tule esille koulutuksen tai kokeen aikana. On tarkkaavaisuuden, lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen, kielen, motoristen koordinaatiohäiriöiden sekä tunne-elämän häiriöitä.  Osa oppimisvaikeuksista on seurausta heikosta opiskelumotivaatiosta sekä tehottomista opiskelustrategioista tai emotionaalisista ongelmista (Lyytinen, H. 2005). Lukivaikeus ja heikot lukemisen ja kirjoittamisen taidot tulisi ottaa huomioon korttikoulutuksissa. Lukivaikeuksisen on helpompi osallistua korttikoulutukseen, jos hän tietää, että hänen pulmansa otetaan huomioon. Jännittäminen voi estää kokeen suorituksen tai sallitun ajan puitteissa vastauksia ei vain tule, vaikka henkilö osaa asian. Hetken rentoutus, eri tilassa järjestetty koe tai jokin muu poikkeusjärjestely voi helpottaa koetilannetta.

Korttikoulutuksien kouluttajat (kuusi henkilöä) vastasivat kaikki haastatteluumme. He suhtautuivat positiivisesti erityistä tukea tarvitsevien korttikoulutuksiin osallistuvien erityisen tuen palveluihin. Osalla palvelut olivat arkipäivää, eli kun tieto oppimisen haasteesta oli kouluttajalla, siihen reagoitiin korttikoulutuksiin liittyvät ohjeistuksen perusteella. Jokaisesta korttikoulutusilmoituksesta puuttui erityisen tuen palveluista tieto. Korttikoulutuksissa on tarvittu/ tarjottu vain vähän erityisen tuen palveluita. Mahdollinen syy voi olla juuri tiedon puute, että palveluja voisi olla mahdollista saada. Niitä ei ole osattu pyytää, eikä oppimisen haasteiden tunnistamiseen ole ollut aikaa.

Erilailla oppivan henkilön tietoisuutta palvelee lisääntynyt erityisen tuen informaatio oppilaitoksen koulutuksien markkinoinnissa. Tukipalveluja pyydetään enemmän, mikäli niistä tiedetään. Lyhyiden korttikoulutusten markkinointiin on siis kiinnitettävä huomiota erityisen tuen tarjonnan osalta. Korttikoulutuksissa oppimisen haasteiden ollessa kyseessä, oleellista on tiedonkulku eri tahoille. Korttikoulutuksen hakuvaiheessa erityisen tuen tarpeen informaatio tarvitaan sekä kortin maksajataholle ulkopuolisen ollessa kyseessä, että itse kortin suorittajalle ja korttikoulutuksen kouluttajalle. Oppilaitoksen sisällä oppimisen haasteista tiedonsiirto kulkee opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta tai opiskelijahallintajärjestelmän tietona vastuukouluttajalle. Tieto mahdollisista korttikoulutusten ja niihin liittyvien kokeiden erityisjärjestelyistä tarvitaan niiden mahdollistamiseksi, jotta jokainen voi näyttää todellisen osaamisensa. Vastuukouluttaja ilmoittaa korttikoulutusten pitäjille erityisen tuen järjestelyistä. Korttikouluttajan tehtävänä on hoitaa mahdolliset erityisjärjestelyt koulutuksen ja kokeen aikana.

Jokaisen korttikoulutuksen kohdalla on hakijan hyvä tarkistaa, tarvitaanko oppimisen haasteen olemassa olosta lausunto. Mikäli näissä tapauksissa lausuntoa ei ole, on korttikoulutuksissa vain normaalitoimenpiteet, ei erityisjärjestelyjä. Oppimisen haaste on voitu tunnistaa aiemmin, jolloin siitä voi olla olemassa lausunto.

Korttikoulutuksissakin on merkitystä haasteiden tunnistamisella ja tiedostamisella. Työelämässä tarvitaan kortteja, lupia tehdä erilaisia asioita. Mikäli henkilöllä on olemassa erityispiirteitä oppimisessa, jotka ilmenevät koulutuksen yhteydessä tai koetilanteissa, niin ne on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon. Se, että ihminen osaa ja ymmärtää tehdä asioita oikein ja turvallisesti on kuitenkin tärkeämpää kuin se, että miten hän lukee ja kirjoittaa.

Korttikoulutuksissa on mahdollista saada materiaali ennakkoon, jonkin verran on olemassa selkokielistä materiaalia. Osaan korttikoulutuksia on saatavilla erilaisia harjoitustehtäviä. Aikaraja voidaan joissakin tapauksissa poistaa. Henkilö voi saada erillisen rauhallisen tilan kokeen suorittamiseen, mikäli asiaan on osattu varautua. Esimerkiksi hygieniapassia suorittaessaan on lupa saatava Eviralta poikkeusjärjestelyihin. Osassa kortteja on tarjolla erikielistä materiaalia ja koekin on mahdollista muutamissa tapauksissa suorittaa jollakin muulla kielellä kuin suomi. Kokeen kysymykset on mahdollista saada puhuttuna, mutta mahdollista on myös vastata suullisesti. Korttikoulutuksien ohjeissa sanotaan nämä vaihtoehdot, mutta se tieto on korttikoulutuksiin osallistuvan etsittävä. Nyt kokoamassamme taulukossa on erilaisista järjestelyistä koontia, jolloin siitä katsoen voi nähdä mitä tukea oppimiseen on mahdollista saada ennen koulutusta, koulutuksen ja kokeen aikana.

Kouluttajan tehtävä on opettaa koulutuksissa ja järjestää sekä tarkistaa kokeet. Lyhyiden koulutusten aikana ei ole mahdollista tehdä opiskelijoista kovin paljoa havaintoja heidän oppimisestaan. Siksi ennakkoinformaation saanti on tärkeää. Kouluttajalla on mahdollisuus toimittaa materiaalit opiskelijalle ennakkoon luettavaksi, mutta vain pyynnöstä. Muutoin materiaalit on saatavissa vasta koulutustilaisuudessa. Kouluttajan on saatava tieto etukäteen oppimisen haasteita omaavasta opiskelijasta, jotta hän voi tehdä erityisjärjestelyt testattavalle. Osaan korttikoulutuksia on mahdollista saada muunkielinen materiaali ja koe. Selkokieliset materiaalit ovat myös mahdollisia. Korttikoulutuksien ohjeissa sanotaan mahdollisista korttikoulutusten erityisjärjestelyistä, mitä opiskelijalla on mahdollista antaa. Joissakin korttikoulutuksissa on mahdollista tehdä ensin koe harjoitusmuotoisena. Tällöin opiskelija saa tuntuman millaisesta kokeesta on kysymys.

Korttikoulutusinfoon tulisi saada teksti mahdollisista korttikoulutusten ja kokeiden erityisjärjestelyistä. Ilmoittautumislomakkeeseen hakija voisi lisätä tuen tarpeensa esimerkiksi rastittamalla annetuista vaihtoehdoista sopivimman. Informoinnin lisäämisellä voi olla se hyöty, että korttikoulutuksiin ilmoittautuu mukaan sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin uskaltautuneet ilmoittautua mukaan koulutukseen. Korttikoulutukseen osallistuja voi hyödyntää erityisen tuen palveluja korttikoulutuksessakin. Hänellä on jopa mahdollista pyytää näitä palveluja. Ilmoittautumisvaiheessa on hyvä mainita, mikäli henkilö tarvitsee erikielisen materiaalin tai kokeen. Korttikohtaisesta ohjeesta on hyvä tarkistaa muunkielisen materiaalin olemassaolo. Mikäli korttikoulutukseen tuleva tarvitsee erillisen tilan, jossa hän voi vastata teoriakokeen kysymyksiin rauhassa, niin tämä on mahdollista useimpiin kokeisiin liittyen. Suullisessa testissä sekä kysymykset että vastaukset käydään vuoropuheluna. Tähän tarvitaan erillinen tila, jotta muiden opiskelijoiden suoritukset eivät häiriinny. Sanakirjan käyttö on toisissa kokeissa sallittu, toisissa taas ei.

Koetilanteet voivat olla joillekin liian jännittäviä. Jännitys estää oikeanlaisten vastausten antamisen. On mahdollista, että lukemalla ei ymmärrä kysymystä. Erikoistilanteissa on mahdollista saada kysymysten lukijan, jos ilmoittaa siitä etukäteen. Silloin kokeen on oltava sellaisessa tilassa, ettei muut kokeeseen osallistuvat häiriinny ääneen luetuista kysymyksistä. Mikäli koe on jotenkin epäselvä, on mahdollista siinä vaiheessa, kun muut ovat lähteneet käydä kysymyksiä kouluttajan kanssa läpi. Kouluttaja ei anna vastauksia, vaan hän selvittää kysymyksen niin, että kokeen tekijä oivaltaa mitä pitää tehdä.

Yksikään haastatelluista kouluttajista ei ilmoittanut, että teoriakokeen voisi tehdä tietokoneella. Ongelmana pidettiin sitä, että testilomakkeet tuli säilyttää kokeen jälkeen oppilaitoksessa. Merkittävää on myös se, ettei kukaan ole luonut tietokonepohjaista koetta. Korttikoulutuksissa ei aina koe mene läpi, niinpä kaikissa korttikoulutuksissa on uusimisen mahdollisuus olemassa.

Yhteenveto ja kehittämisehdotuksia

Oppimisen haasteiden olemassaolo on aikuiskoulutuksessakin huomioitava. Ne eivät katoa mihinkään lyhyissäkään koulutuksissa. Ellei osallistuja itse mainitse niistä, ei koulutuksen aikana niitä ehditä huomaamaan. Oppilaitoksessa opiskelevien oppimisen haasteet on mahdollista selvittää jo koulutuksen alkuvaiheessa ja tiedon kulkuun on kiinnitettävä huomiota.

Mikäli korttikoulutuksien koulutusinfoon tulee tieto oppimisen haasteiden huomioimisesta, voi se lisätä korttikoulutuksiin osallistujien määrää. Tieto oppimisen haasteiden huomioimisesta jokaisella oppilaitoksen koulutusalueella lisää markkina-arvoa. Oppilaitos mielletään kaikkia ihmisiä tasapuolisesti kohtelevaksi paikaksi.

Erityinen tuki voi lisätä kustannuksia, jos esimerkiksi tarvitaan lisähenkilö koetilanteeseen kokeen valvojaksi tai jos opettaja järjestää kokeen toisena ajankohtana. Joissakin tilanteissa saattaisi olla hyötyä, jos oppimisen haasteita omaava henkilö osallistuisi teoriaa osuuteen kahteen kertaan, jolloin varsinaisessa teoriaopetuksessa asia olisi jo jonkin verran tuttua.

Yksikään korttikoulutuksen pitäjä ei ollut tehnyt koetta tietokonepohjaiseksi, eikä sitä myöskään oltu tarjottu heille tietokonepohjaisena. Haasteena oli se, että tehdyt kokeet tuli säilyttää oppilaitoksessa.

Lähteet:

Lyytinen, H. 2005. Teoksessa Lyytinen, H., Ahonen T., Korhonen, T., Korkman, M. & Riita, T. (toim.) Oppimisvaikeudet – Neuropsykologinen näkökulma. Juva: WS Bookwell Oy.

Suomalainen, K. LUKI -seulat ja matematiikan perustaitotestit, 2010 – 2012. Lapin ammattiopisto, Väylä -hanke. 2012.

 

Artikkelin kirjoittajat opiskelevat Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ammatillisiksi erityisopettajiksi. Raineri Suorsa on logistiikka-alan opettaja ja Kaisa Suomalainen on opinto-ohjaaja.

Jätä kommentti