Matematiikan oppimateriaalia erityisopiskelijoille

Kehittämishankkeen tiivistelmä 29.10.09
Sakari Honkonen, Kaisu Kulusjärvi

Kehittämistyömme aiheena on matematiikan oppimateriaalin tuottaminen oppilaitoksemme perustutkintoon opiskeleville erityisoppilaille. Oppilaitos, jossa työskentelemme on Helsingin tekniikan alan oppilaitos. Oppilaiden oppimisvaikeuksien takia normaaliluokille tarkoitetut oppikirjat ovat liian vaikeita. Pienen kysynnän vuoksi opiskelijoille sopivia kirjoja on vähän ja niiden painokset ovat pieniä. Uusien kirjojen valmistumisesta ei ole tietoa. Kehittämistyömme tavoitteena on, että voisimme käyttää tuottamaamme oppimateriaalia hyödyksi opetustyössämme. Matematiikan oppimateriaalin laadimme tuki – ja harjoitusmateriaaliksi ammatillisen matematiikan opiskeluun. Matematiikan osa-alueet valitsimme siten, että ne muodostavat perustan ammatillisen matematiikan hallintaan. Lisäksi materiaali palvelee opiskelijaa jokapäiväisten matemaattisten tilanteiden ratkaisemisessa. Tehtävien ratkaisut eivät tule välttämättä vaatimaan laajoja matemaattisia perustietoja.

Oppimateriaali perustuu oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis – ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Tutkimusmenetelmänä käytämme realistisen evaluaation menetelmää. (Tuunainen 1982, 37). Erityisluokalla tapahtuva opiskelu toteutuu ns. työvaltaisuuteen perustuen, jolloin valtaosa opetuksesta on työnopetusta työsalissa ja sen yhteydessä tapahtuvaa teorioiden ja periaatteiden selvittelyä. Työsaliopetusta on n. 90 % kaikesta opetuksesta. Luokalla on kuusi poikaa ja neljä tyttöä. Opiskelijoiden ikärakenne jakautuu 16 vuoden ja 22 vuoden välille.

Matematiikan tiedon, taidon ja ajattelun tarkastelua

Matematiikan lähtötasoselvittelyihin löytyy useita malleja, joista useimmat painottuvat selvittämään ensisijaisesti matematiikan tiedollista osaamista. Toinen vähemmän käytetty näkökulma on tunneperäisten tekijöiden kartoittaminen. Sinikka Huhtala on tutkinut väitöskirjassaan (2001) matematiikan oppimisvaikeuksia. Huhtalan mukaan matematiikan oppimisvaikeudet voidaan jakaa kolmeen osaan:

 1. Affektiiviset eli tunneperäiset tekijät (tunteet, asenteet ja uskomukset)
 2. Konatiiviset eli toimintaperäiset tekijät (motivaatio, käyttäytyminen)
 3. Kognitiiviset eli ajatteluun liittyvät tekijät (tunnistaminen, arvioiminen, päätteleminen, ymmärtäminen).

Huhtalan mukaan aikaisemmat oppimiskokemukset koulumatematiikasta,

a) matematiikan opiskelusta ja

b) omasta itsestään matematiikan oppijana

ovat keskeisimmät tekijät, jotka opettajan tulisi selvittää, jotta opetus voisi onnistua optimaalisesti.

Matematiikan erityisopetuksen oppimateriaali Heltech:ssä

Päädyimme kehittämishankkeessamme käyttämään fronteria kokoamamme materiaalin levittämiseen oppilaitosyhteisössämme. Valintaan vaikutti mahdollisuus tehdä fronter tutummaksi  henkilöille, jotka sitä eivät ehkä vielä ole käyttäneet, kasata materiaali yhteen paikkaan, josta se on huoneen osallistujille mahdollista ladata itselleen sekä tallentaa materiaali paikkaan, johon kuitenkin on rajalliset pääsymahdollisuudet. Fronter ei ole netissä oleva sivusto, joka on avoin kaikille.

Huoneeseen kerätty materiaali on pääsääntöisesti  netistä löytyvää materiaalia, joka nyt on keskitetty yhteen paikkaan. Osa materiaalista on linkkejä sivustoihin, joissa on useita harjoituksia ja pelejä eri matematiikan aihealueista. Huoneen käyttäjän kannattaa tutustua näihin sivustoihin ja hakea sieltä omaan opetukseensa ja opiskelijoiden osaamistasoon liittyvät harjoitukset. Osa huoneessa olevasta materiaalista on suoraan linkitetty tiettyyn matematiikan osa-alueeseen kuten laskujärjestys- tai prosenttilaskut-otsakkeen alle. Näin on mm. tehty Jokeri-portaalin harjoitusten kanssa.

frontter2

frontter

Kuva: Linkkejä erilaisiin matematiikkasivustoihin-kansion sisältö

Tämä on nyt päänavaus. Kehittämishankkeen laatijoiden toiveena on, että huoneen virallisten avajaisten jälkeen, huoneeseen otetut osallistujat osallistuisivat omalta osaltaan huoneen kehittämiseen, ja sinne yhdessä kerättäisiin matematiikan erityisopetuksen materiaalia. Toivottavaa tietysti olisi, että myös opettajien itsensä laatimat materiaalit tulisivat olemaan osa huoneen sisältöä.

LÄHTEET:

 • Tuunainen, K. 1982. erityispedagoginen tutkimus Suomessa.
 • Huhtala, S. (2000).  Lähihoitajan oma matematiikka.  Helsingin Yliopiston Opettajankoulutuslaitos.  Tutkimuksia 219. Hakapaino, Helsinki.

3 kommenttia

 1. Hei,

  Nuorukaisella on ongelmia matematiikan kanssa ja on nyt jo 9 luokalla. Jatko-opinnot ovat vaarassa jos ei saada seuraavan 2 kuukauden aikana puristettua vähintään vitosta-kutosta. Avaruusgeometria yms. on nyt työn alla ja siihen olisi hyvä löytää vinkkejä ja materiaalia. Mistähän löytäis mahdollisimman nopeasti ja mielellään sähköisessä muodossa ?

  Kiitokset avusta !

 2. Hei Hannu,

  Kiitos hyvästä kommentista ja kysymyksestä.
  Itse en ole avaruusgeometrian asiantuntija, mutta voisit yrittää ottaa yhteyttä artikkelin kirjoittajiin Kaisuun ja Sakariin, heillä voisi olla jotain kerrottavaa. Matematiikan oppimisvaikeuksiin on myös perehtynyt Pekka Laakkonen, hän toimii Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä, josta häntä voisi jäljittää.
  Toivottavasti onnistaa ja tietoa löytyy
  Eila

 3. Hei,
  nimeni on Gulseren Kurar ja olen opiskelija INTEGRA-hankkeessa, joka on korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus Jyväskylän yliopistossa.
  NTEGRA-hankkeen tavoitteena on oppia oman alan sisältöjä suomen kielellä ja yhdistää kieli ja oman alan tutkimus. Siksi, koulutuksessa on monia tärkeitä oppimistehtäviä omasta alasta. Yksi näistä on pystyä luomaan projekti omasta alasta. Projektiin kuuluu myös haastattelu. Projektini aiheena on lisätukien soveltaminen lapsille, joilla on vaikeuksia ymmärtää ja oppia matematiikkaa. Kuten tiedätte, matematiikan oppiminen ja ymmärtäminen on tärkeä kysymys, kuten lukutaito, johon tulisi puuttua jo varhaisesta iästä lähtien. Siksi minulla on muutama kysymys aiheesta, olen utelias mielipiteesi näistä kysymyksistä. Olen siis kiinnostunut siitä, minkälaisia kokemuksia opettajana sinulla on ollut ja minkälaisia kokemuksia tai ajatuksia sinulla on matematiikan opetuksesta. Voidaanko matemaattisen ajattelun lisätä erityisopetuksella menetelmällä? Suomi soveltaa tätä menetelmää tarpeen mukaan? Jos on, niin miksi se ei lisää motivaatiota oppia ja ymmärtää matematiikkaa? Kuten tiedätte, matematiikan oppimisessa ja opettamisessa on edelleen ongelma.(Ainakin tutkimukseni mukaan, se näyttää olevan.). Kiitokset avusta.

  Ystävällisin terveisin,
  Gylseren

Jätä kommentti