Sujuvasti korkeakouluun – NIVA-ryhmä

Tausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on viime vuosina painottanut II asteen ja korkeakoulutuksen välistä yhteistyötä ja nivelvaiheen tukevia keinoja. Ministeriön osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeissa tavoitteena on mm nopeuttaa toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä uudistamalla opiskelijavalintoja ja lisäämällä toisen asteen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on todennut selvityksissään, että juuri tämän kaltaisen kehittämistyön tulisi olla yksi koulutuksen kehittämisen painopistealueista. ”Nivelvaiheen haasteiden selkeä tunnistaminen ja yhteistyön vahvistaminen johtaa paitsi henkilöstön osaamisen kehittymiseen myös opiskelijan opintojen nopeutumiseen ja osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Siirtymävaiheen sujuvuus on siten myös kansallisen kilpailukyvyn kannalta kriittinen tekijä” todetaan KARVIN julkaisussa.

Savonia-ammattikorkeakoulun strategiassa vuosille 2017-2020 yhtenä koulutuksen tavoitteena on, että ”koulutuksen nivelvaiheet joustavat, kehitämme yhteisiä opintoja ja joustavia opintopolkuja toiselta asteelta Savoniaan”. Savonian ja Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) strategisessa kumppanuussopimuksessa puolestaan yhtenä tavoitteena on joustavien koulutusväylien toteuttaminen ja kehittäminen, jossa yksi tavoitekokonaisuus on koulutusasteiden nivelvaihe.

Erilaisia opetuskokeiluja nivelvaiheesta on tehty valtakunnallisesti. Myös Savoniassa päätettiin vastata nivelvaiheen haasteisiin ja Sakkyn kanssa tehtävän hyvän yhteistyön myötä oli helppo lähteä suunnittelemaan konkreettisia toimenpiteitä. Vastaavanlaista yhteistyötä on tehty jo Relate-hankkeen (Promoting the Recognizability of Learning Outcomes from Vocational Education to Higher Education) aikana.

Yhteisten opintojen ja nivelvaiheen kehittämisalueeksi valikoitui lähihoitajakoulutuksen kuntoutuksen osaamisalan ja fysioterapia tutkinto-ohjelman välinen yhteistyö. Tämä on pilottivaihe, jossa kokeillaan toisen asteen ja ammattikorkeakoulun nivelvaiheen polkua. Pilotin jälkeen tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä.

Yhteistyön toteutus

Yhteistyötä on suunniteltu koulutuspäälliköiden sekä tutkinto-ohjelman opettajien välillä keväästä 2016 alkaen. Suunnitelmana on, että halukkaat pääsevät opiskelemaan fysioterapian tutkinto-ohjelmaan avoimen ammattikorkeakoulu polun opiskelijana. Tästä joukosta kootaan NIVA-ryhmä (nivelvaiheen ryhmä). Opiskeltavat opintojaksot ovat: sosiaali- ja terveysalaa oppimassa (5 op), ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen (5op), kehon rakenteet ja toiminnat, fysioterapian lähtökohdat ja perusteet (5 op), kasvu, kehitys ja oppiminen (5 op) sekä fysioterapeuttinen ohjaus (5 op). Nämä opinnot toteutuvat fysioterapian tutkinto-ohjelmassa ensimmäisen lukukauden aikana. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat suorittavat amk-opinnot valinnaisena tutkinnonosana. Näyttötutkinnon opiskelijoiden osalta jouduimme asiaa pohtimaan, sillä amk opintoja ei heille voi sisällyttää tällä hetkellä osaksi lähihoitajatutkintoa (tutkinnonperusteet). Selvittelimme asiaa monelta taholta kuinka tässä kannattasi toimia, jotta myös innokkaat näyttötutkintolaiset pääsisivät pilottiin mukaan. Keksimme seuraavan ratkaisun: Näyttötutkintolaiset suorittavat valinnaisena tutkinnonosana Hierojan ammattitutkinnosta Yrittäjyyden tutkinnonosan. Tämä mahdollistuu koska ko. tutkinnonosa on puhtaasti teoreettinen ja mahdollistaa itsenäisen opiskelun ja tutkintotilaisuuteen valmistautumisen. Näin ollen jää aikaa osallistua fysioterapia opintoihin täysipainoisesti syksyn ajan. Tämä ongelma tulenee ratkeamaan tulevan reformin myötä.

Savon koulutuskuntayhtymä maksaa opiskelijan avoimen korkeakouluopetuksen maksun. Opiskelijat osallistuvat syksyllä 2017 pääsykokeisiin ja läpäistyään tämän he siirtyvät suoraan tutkinto-ohjelman opiskelijoiksi. Opiskelujen kokonaisaopiskeluaika olisi (lähihoitaja + fysioterapeutti) näin 0.5 vuotta lyhyempi verrattuna ns. perusopintopolkua. Konkreettinen lähtölaukaus tälle työlle tapahtui opiskelijoiden rekrytointitilaisuudessa 27.9.2016. Tuossa tilaisuudessa lähihoitaja-opiskelijat saivat tietoa mahdollisuudesta siirtyä opiskelemaan avoimen polun opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmaan Savonia-ammattikorkeakouluun. Lisäksi tuossa rekrytointitilaisuudessa he täyttivät kyselylomakkeen, jossa tiedusteltiin heidän toiveitaan ja tarpeitaan mahdollisina ammattikorkeakouluopiskelijana. Lisäksi kyselylomakkeessa pyydettiin kuvailemaan millainen olisi hyvä moodlealusta opintojen ohjaamista ja tuen tarpeita ajatellen. Moodle-verkkoalusta on heille tuttu jo lähihoitajaopinnoista. Tuossa tilaisuudessa ilmoittautui 7 halukasta opiskelijaa (5 aikuisopiskelijaa sekä 2 nuoriso-opiskelijaa).

Opintopolku kohti fysioterapian tutkinto-ohjelmaa

Opiskelijoiden polku alkaa ensitiedolla sähköpostitse joulukuussa 2016. Tässä postissa he saavat tiedon tulevasta opettaja- ja opiskelijatuutorista. Samassa viestissä informoidaan ensimmäisestä tapaamisesta ammattikorkeakoululla. Tähän tapaamiseen osallistuvat heidän oma Sakkyn opettajatuutori, tuleva opettaja- ja opiskelijatuutori. Lisäksi tilaisuuteen on kutsuttu opo sekä valmennuspaketin tekijä. Tuossa tilaisuudessa heillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä tutustua tulevaan oppimisympäristöön. He saavat myös moodlekoulutuksen ja tunnukset kurssille tässä tapaamisessa.

Opiskelijat perehtyvät moodleaineistoon kevään aikana ja näihin liittyen he tekevät kaksi tehtävää. Tehtävien palautus on suunniteltu touko-kesäkuulle 2017. Elokuussa opiskelijat keskustelevat verkossa opettaja-opiskelijatuutoreiden kanssa opintoihin liittyvissä asioissa. Syyskuussa he siirtyvät opiskelemaan tutkinto-ohjelmaan ryhmän TF17sp mukana.

Valmennuspaketti korkeakouluopintoihin

Opetusministeriö painottaa myös opiskelijan ohjauksen kehittämistä ja tehostamista näissä nivelvaiheissa. (Hintsanen, Juntunen, Kukkonen, Lamppu, Lempinen, Niinistö-Sivuranta, Norlund-Spiby, Paloniemi, Rode, Goman, Hietanen, Pirinen, Seppälä, 2016.)

Lähihoitaja-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta valmentautua ammattikorkeakouluopintoihin ennen varsinaisten ammattiopintojen alkamista.  Valmennuspaketti toimii verkkopohjaisella alustalla, jossa opiskelijan on mahdollista saada ohjausta ammattikorkeakoulun sekä opettajalta että opiskelijatuutorilta. Valmennuspaketin tavoitteena on madaltaa opiskelijan kynnystä aloittaa korkeakouluopinnot. Tämä ns. nivelvaiheen tukipaketin tarkoitus on myös helpottaa opinnoissaan tukea tarvitsevan opiskelijan tukitoimien suunnittelua yhdessä hänen kanssaan. Tämä tukipaketti hyödyttää myös opettajia molemmissa organisaatioissa opiskelijan ohjauksessa. Vastaavanlaista tuki-/ valmennuspakettia ei ole tehty aikaisemmin. Paketin tarkoitus on myös samalla jäsentää niin opiskelijoille kuin opettaville/ohjaaville opettajille nivelvaiheen prosessia sekä mahdollisia tuen tarpeita prosessin aikana. Tämä antaa myös mahdollisuuden löytää varhain jo mahdollinen tuen tarve ja samalla myös päästä varhain käsiksi opiskelijan oppimisen tukemiseen. Valmennuspaketti on toteutettu osana ammatillisen erityisopettaja –opintojen kehittämistyönä.

Mitä pilotin jälkeen?

Suunnitteluvaiheessa jonkin verran haasteita ovat tuoneet ammatillisen koulutuksen erilaiset opetussuunnitelmien rakenteet. Tämä tarkoittaa sitä, että lähihoitajan perustutkinto on tällä hetkellä mahdollista suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Meneillään olevassa toisen asteen ammatillisessa reformissa tutkinnon

suoritustapa muuttunee yhdeksi suorittamistavaksi, joten tämä tulee helpottamaan jatkossa siirtymistä toisen asteen koulutuksesta korkeakouluopintoihin.

Kevät ja syksy 2017 näyttää miten yhteistyö ja opiskelijoiden opinnot lähtevät etenemään edellä kuvatussa nivelvaiheessa. Toivomme, että opinnot etenevät ryhmän nimen mukaisesti (NIVA) kuin voimakkaasti etenevä virta. Toteutuksen myötä yhteistyömuotoja ja toimintatapoja kehitetään edelleen ja mallia suunnitellaan myös muihin tutkinto-ohjelmiin.

Tekijät 

Maritta Pitkänen, koulutusvastuupäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu

Anu Kinnunen, fysioterapian opettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Heli Kemppainen, koulutuspäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä

Tarja Väisänen, kuntoutusaineiden opettaja, Savon koulutuskuntayhtymä

Kirjallisuusluettelo

Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. 2016. http://www.sakky.fi/sites/default/files/Tiedostot/sosiaali ja_terveysalan_perustutkinto_2016.pdf

Fysioterapian koulutusohjelma, OPS 2016. (http://portal.savonia.fi/amk/fi/opiskelijalle/opetussuunnitelmat?yks=KS&krtid=1024&tab=6)

Hallituksen kärkihankkeet. Osaaminen ja koulutus. http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/korkeakoulutus/?lang=fi

Hintsanen, Juntunen, Kukkonen, Lamppu, Lempinen, Niinistö-Sivuranta, Norlund-Spiby, Paloniemi, Rode, Goman, Hietanen, Pirinen, Seppälä, 2016. Liikettä niveliin. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Julkaisut 2:2016.

Miettinen, Kaija. Erityisopetuksen käsikirja. Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus.

Oppaat ja käsikirjat 2015:14

Savonian strategia 2017-2020. 

Strateginen kumppanuussopimus Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä