Tutkimustietoa erityisopettajien työn muutoksista ammatillisessa koulutuksessa 

Jamkin uudessa julkaisussa Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa – Tutkimus työn muutoksista tarkastellaan erityisopettajien työn muuttumista ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Julkaisussa raportoitu  tutkimus  toteutettiin vuonna 2019 ammatillisessa koulutuksessa toimiville erityisopettajille (N=200) kyselytutkimuksena. Tutkimuksessa erityisopettajat arvioivat työuransa aikaisia muutoksia työssään. Painopiste arvionnissa oli  seurauksissa, joita ammatillisen koulutuksen uudistus tuotti erityisopettajan työhön ja erityisen tuen järjestämiseen sekä siinä, miten erityisopettajankoulutus oli vastannut työn haasteisiin ja miten sitä tulisi kehittää.

Tutkimus tapahtui vain vuosi ammatillisen koulutuksen uudistuksen jälkeen ja vastaajat totesivatkin, että prosessi vaatii vielä jäsentämistä ammatillisen koulutuksen arjessa niin johtamisessa, pedagogiikassa, henkilöstön osaamisessa, työelämäyhteistyössä kuin myös erityisopettajien oman asiantuntijuuden, työn ja aseman jäsentämisessä.

Intressinä oli katsoa erityisopettajan työn muutosta myös pidemmällä aikavälillä. Tutkimuksessa saatuja tuloksia tarkasteltiin suhteessa vuosina 1985–2007 valmistuneiden ammatillisten erityisopettajien (N=532) vastaaviin arvioihin työstään (Kaikkonen 2010). Näin 35 vuoden perspektiivillä tehty tarkastelu ammatillisten erityisopettajien työhön osoitti, että yksilöllisyys lähestymistapana ammatillisessa koulutuksessa näytti vahvistuneen mutta yksilöllisten oppimisprosessien toteutuksessa erityisopettajien rooli painottui aiempaa enemmän toisten toimijoiden konsultatiiviseen tukeen ja yksilöllisten oppimisprosessien suunnitteluun yhteistyössä oppilaitoksen sisällä ja ulkoisissa verkostoissa sekä niihin liittyvään hallinnolliseen työhön.

 

Kaikkonen L. (toim) 2020: Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa -Tutkimus työn muutoksista.  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 294. Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-593-7