Visuaalinen hahmottaminen oppimisen haasteena hiusalan opinnoissa

kirjoittaja: Anne Naarala, ammattiopisto Gradia

Käsittelin Ammatillisen erityisopettajan opintojeni kehittämistehtävässä visuaalista hahmottamista oppimisvaikeutena. Kiinnostukseni aihetta kohtaan heräsi, kun pohdin hiustenleikkauksen oppimisen haasteellisuutta ja suuria eroja, joita opiskelijoiden välillä on oppimisprosessin eri vaiheissa. Myös hiustenleikkausharjoitusten työskentelyprosessien ja lopputulosten välillä on suuria eroja opiskelijoiden välillä, vaikka kysymyksessä on sama malli. Pohdin myös hiustenleikkauksen oppimisen haasteellisuuden vaikutusta opintojen keskeyttämiseen ja motivaation hiipumiseen. Kuinka usein taustalla voi olla eri asteisia hahmottamisen haasteita? Voisinko parantaa ohjaamisen laatua perehtymällä tähän oppimisvaikeuteen ja kehittyä ohjaajana huomioimaan hahmottamisen vaikeudet oppimisprosessin aikana? Tähän artikkeliin olen koonnut tärkeimpiä asioita kehittämistehtävästäni: taustatietoa visuaalisen hahmottamisen vaikeudesta lyhyesti ja omia johtopäätöksiä siitä, miten hahmottamisen haasteita voidaan tukea hiustenleikkauksen oppimisessa.

Visuaalinen hahmottaminen on kykyä ottaa vastaan visuaalista tietoa eli se on tarkkaa ärsykkeiden havainnointia.  Se on myös kykyä tuottaa eli yhdistää visuaalista tietoa asiayhteyksiin ja toimintaan. Visuaaliseen tuottamiseen kytkeytyvät visuaalisen hahmottamisen lisäksi esim. motoriikka ja toiminnanohjaus. (Isomäki 2015, 27.) Hiustenleikkauksen alkuopetuksessa demonstroimme leikkaamista ja opiskelijat oppivat paljon mallioppimisen kautta. Opetus toteutetaan vaiheittain demonstraation ja harjoitusten seuratessa toisiaan. Oppilailta vaaditaan alkuvaiheessa tarkkaa havainnointikykyä, motorisia valmiuksia sekä vastaanotetun visuaalisen tiedon yhdistämistä toimintaan. Alkuvaiheen hiustenleikkausharjoitukset muodostavat pohjan koko ammatin hallinnalle.

Hahmottamisvaikeuksien alatyyppejä ovat Isomäen (2015) mukaan visuaalisen tarkkaavuuden vaikeudet, avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet sekä ei-kielelliset oppimisvaikeudet (NLD, on tärkeä, mutta jätän tässä artikkelissa käsittelemättä).

Visuaalisen tarkkaavuuden vaikeudet

Visuaalisen tarkkaavuuden vaikeudet ilmenevät tyypillisesti tilanteissa, joissa pitää huomioida tarkkaan joko paikallaan olevia tai liikkuvia visuaalisia ärsykkeitä. Visuaalisen tarkkaavuuden vaikeudet ilmenevät myös tilanteissa, joissa tarkkaavuutta pitäisi oppimistilanteessa suunnata, ylläpitää tai vaihtaa. Visuaalisen tarkkaavuuden ongelmat tulevat esille esim. lyhytjänteisenä työskentelynä tai juuttuvana työskentelynä. Ensimmäisessä tapauksessa tarkkaavuuden kohde satunnaisesti vaihtuu vaikkei pitäisi ja toisessa tapauksessa visuaaliset yksityiskohdat vievät huomioin hyvin pitkäksi aikaa.  Kummassakin tapauksessa tehtävän suorittaminen kestää ja eteneminen tehtävästä toiseen hidastuu. Visuaalisen tarkkaavuuden suuntaamisen ongelmassa voi olla kysymys myös yleisesti matalasta attentiokynnyksestä, joka näkyy kaikessa tiedonkäsittelyssä aistipiiristä riippumatta. Joskus kyse on kognitiivisen vireystilan ongelmasta, ja kyseessä voi olla myös ADHD:hen viittaavat oireet, jotka täytyy erottaa tässä yhteydessä hahmottamiseen liittyvistä haasteista. (Isomäki 2015, 32-33). Visuaalisen tarkkaavuuden kyvyt korostuvat hiustenleikkauksen alkuopetuksessa. Vaikka työvaiheet esitetäänkin vaiheittain, yhteen työvaiheeseen liittyy lukuisia havainnoitavia seikkoja. Kun ottaa huomioon, että kysymyksessä on aivan uusi taito, josta ei vielä ole aikaisempaa tietorakennetta, havainnoitsijan visuaalinen tarkkaavuus on kovassa kuormituksessa demonstraation aikana.

Avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet

Avaruudellisen hahmottamisen taitoja pidetään tyypillisimpinä kehityksellisinä hahmottamisvaikeuksina. Avaruudellisia käsitteitä ovat mm. suunta, koko, etäisyys, ulotteisuus ja syvyys. Avaruudellisen hahmottamisen häiriöt vaikuttavat tilanteisiin, joissa tulisi joko ymmärtää tai tuottaa avaruudellista tietoa sisältävää ainesta. Varhaislapsuudessa tämä voi näkyä vaikeutena pukeutumisessa, syömisessä, piirtämisessä tai askartelussa. Kouluiässä hankaluuksia voi tuottaa esim. liikunta, kädentaitoaineet, matematiikka tai vaikkapa maantieto, jossa käsitellään visuaalista materiaalia kuten karttoja. Avaruudellisen hahmottamisen häiriöt voivat hidastaa ja heikentää kykyä oppia reittejä, jolloin kodin ulkopuolella liikkuminen hankaloituu. (Isomäki 2015, 35-36.)

Avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet jaetaan visuospatiaalisiin ja visuokonstruktionaalisiin vaikeuksiin. Visuospatiaalisilla tarkoitetaan avaruudellisen visuaalisen tiedon vastaanottamisen vaikeuksia ja visuokonstruktionaalisella motoriseen toimintaan liittyviä vaikeuksia. Käsityössä hahmotustaidoilla on suuri merkitys, erityisesti avaruudellisen hahmottamisen taidoilla sekä visuomotoriikan taidoilla. Tutkimusten mukaan hahmottamisen vaikeudet näkyvät usein ongelmissa käsitöiden kanssa, jolloin jäljitteleminen on tavanomaista hankalampaa ja kädenjälki heikompaa, kun vertailuryhmällä. Spontaani into harjaantumiseen on heikkoa ja sekin korostaa eroja heihin, joilla ei ole hahmottamisen ongelmia. (Isomäki 2015, 35-36, 51). Avaruudellisen hahmottamisen taidot korostuvat hiustenleikkauksen oppimisessa. Hiustenleikkaus rakentuu lukuisista vaiheista, joissa edellytetään avaruudellisen hahmottamisen taitoja. Seuraavat kolme esimerkkiä havainnollistavat näitä vaiheita.

Hiustenleikkauksessa tehdään jakauksia (leikkausjakoja, kuva 1) tavoitteenmukaisiin kohtiin sekä erotellaan oikeankokoisia ja -muotoisia osioita. Nämä toimivat ikään kuin karttoina siihen, miten leikkaus etenee. Osioiden paikat ja muodot tulee hahmottaa ja lisäksi osata tehdä kamman avulla. Tämä edellyttää hahmottamisen lisäksi motorista valmiutta.

Hiustenleikkauksessa kammataan pienempiä leikkausosioita sormien väliin (motorinen valmius). Kampaaminen muodostaa vetosuunnan, jonka geometrinen kulma suhteessa hiuspohjaan tulee hahmottaa (kuva 2). Hyvä kampaaminen muodostaa hiuksiin sopivan jännitteen, joka sekin edellyttää motorisia valmiuksia. Hiustenleikkauksen eri perusrakenteet pohjautuvat näihin geometrisiin leikkauskulmiin. Tämä edellyttää siis suunnan hahmottamista sekä motorisia valmiuksia.

Hiusosiota leikatessa on työn tulos hahmotettava kolmiulotteisesti. Kun osio leikataan vetosuunnassaan ylhäällä, tulee hahmottaa ennen leikkaamista, mihin kohtaan se asettuu tippuessaan luonnollisesti alas (kuva 3)

Sisäinen ja ulkoinen tuki hahmottamisen vaikeuksissa

Erityinen tuki visuaalisen hahmottamisen vaikeuksissa voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin keinoihin. Sisäisten keinojen tavoitteena on opiskelijan tietojen ja taitojen lisääntyminen omasta oppimisestaan niin, että oppimisen haasteiden vaikutukset työskentelyssä vähenisivät pysyvästi. Tärkeintä olisi kehittää opiskelijan metatietoja ja -taitoja oppimisen ja toiminnan suhteen. Isomäen mukaan (2015, 62-63) metatietoisuutta voi lisätä omista toimintatavoista esim. tarkastelemalla työtään sekä opettelemalla keinoja, miten virheitä voi korjata. Tätä tarkistusmenetelmää käytämme paljon hiustenleikkauksen opetuksessa: leikkaamme työn vaiheen ja tarkastamme sen. Kun haluamme tukea hahmottamista, niin erityistä tukea voi antaa sanoittamalla harjoituksen huolellisesti ja selkeästi. Visuaalisen hahmottamisen vaikeudet hankaloittavat visuaalisen materiaalin ymmärtämistä ja ohjeiden sanoittaminen auttaa opiskelijaa.

Ulkoiset tukikeinot sisältävät tapoja, joilla tuetaan oppimista opiskeluympäristöä muokkaamalla. Tällaisia keinoja voisi hiusten leikkaamisen opetuksessa olla esim. hahmottamisen haasteita omaavan opiskelijan istumapaikka tunneilla tai sijainti suhteessa demonstraatioon. Yleensä paras paikka on opettajan lähellä ja suora sijainti opettajan tekemään demoon. Tilaratkaisuilla voidaan vaikuttaa paljon, esim. valaistuksella ja poistamalla häiriötekijät. Ulkoisiin keinoihin lasketaan myös opetuksen yksilöllistäminen, josta saadaan tärkeä apu, jos opiskelijan hahmottaminen asettaa haasteita etenemiselle samaan tahtiin muiden kanssa.

Ulkoisten keinojen osuutta ei ole kuitenkaan syytä painottaa loputtomiin ammatinopetuksessa, koska niiden vaikutus ei tuo ratkaisua ongelmaan. Sisäisiä ja ulkoisia tukikeinoja on hyvä käyttää rinnakkain. Pelkkien ulkoisten keinojen avulla eivät metatiedot ja -taidot kehity ja seinä tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin. Jos sisäisiä keinoja käyttämällä ei voi saavuttaa hiustenleikkauksen ammattitaitoa, on syytä pohtia, voiko opiskelija suorittaa osatutkinnon niillä alueilla, joihin hahmottamisen haasteet eivät vaikuta niin merkittävästi. On mahdollista, että opiskelijan hahmottamisen haasteet kohdistuvat sellaiselle alueelle ammattitaitovaatimuksia, että niistä selvitään ulkoisia keinoja käyttämällä ja ammatin harjoittaminen on mahdollista. Tässä tulisi mieleen esimerkkinä vaikkapa opiskelija, jolla on hahmottamisen vaikeuksia, joiden vaikutus näkyy matematiikan oppimisessa, mutta hänellä voi olla vain kohtuulliset avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet ja hyvä motivaatio hiustenleikkauksen opiskeluun ja hän voi tällä kompensoida matemaattisia haasteita.

Tuki visuaalisen tarkkaavuuden vaikeuksissa

Visuaalisen tarkkaavuuden vaikeudet näkyvät esim. huolimattomuusvirheinä, jotka johtuvat haasteista huomioida visuaalisia ärsykkeitä. Tarkkaavuuden kohde vaihtuu satunnaisesti vaikkei pitäisi ja visuaaliset yksityiskohdat vievät huomioin hyvin pitkäksi aikaa. Tehtävän suorittaminen kestää ja eteneminen tehtävästä toiseen hidastuu. (Isomäki 2015, 33). Haasteet voivat ilmetä myös etsimisen ja löytämisen vaikeutena, jolloin opiskelijan on vaikea erottaa olennaisia asioita visuaalisista ärsykkeistä. Vaikeuksia on myös seurata opetusta taululta, mikä johtuu vaikeuksista vaihtaa visuaalisen tarkkaavaisuuden kohdetta. (Isomäki 2014).

Koska suuri osa hiustenleikkauksen opetusmateriaalista ja menetelmistä ovat visuaalisia, meidän tulisi kiinnittää huomiota siihen, että materiaalimme olisivat mahdollisimman selkeitä ja systemaattisia. Kuvat olisi hyvä olla tekstistä erillään ja eri vaiheet esitetty eri kuvissa (esim. kaavapiirustuksessa muoto- ja kehälinjat eri kuvina). Meidän tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että erotamme materiaalistamme olennaiset asiat ja opettajina varmistamme, että erityistä tukea tarvitseva opiskelija ymmärtää ne. Selkeyttä edistää myös se, ettemme esitä opetettavia asioita monessa kohteessa yhtä aikaa (esim. demostraatio ja itsenäinen tiedonhankinta omalla laitteella erikseen). Visuaalisessa tarkkaavuudessa on otettava huomioon tarkkaavuuden vaikeuksia omaavan jaksaminen ja tauottaa riittävän usein, koska visuaalista materiaalia on paljon omaksuttavaksi.

Tuki avaruudellisen hahmottamisen vaikeuksissa

Jos opiskelijan vaikeudet ovat avaruudellisen hahmottamisen alueella, niin opiskelijalla on haasteita hahmottaa esim. suuntia, kokoa tai etäisyyksiä. Avaruudellisen hahmottamisen vaikeudet tuottavat haasteita mittasuhteiden ja perspektiivien luomisessa. Vaikeudet tulevat esiin jopa korostetusti mallinmukaisissa töissä. Myös mittaaminen voi olla haasteellista. (Isomäki, 51, 70-72). Hiusten leikkauksessa avaruudelliseen hahmottamiseen liittyy myös visuaalisen tiedon tuottamista, jolloin visuomotoriset taidot korostuvat. Isomäen mukaan (2015, 70-72) harjoitellessa visuaalisen tiedon ymmärtämistä ja sen varassa toimimista, harjaantuminen on aloitettava oikealta tasolta ja edettävä johdonmukaisesti. Tehtävät on hyvä tehdä huolellisesti ja aluksi aikaa on annettava riittävästi. Jos harjoituksissa vuorottelevat toistuvasti yritys ja erehdys, niin silloin tehtävät ovat liian vaikeita. (Isomäki 2015, 70-72). Hyvää harjoitusta ovat erilaiset ohjeiden mukaiset harjoitustyöt ja kolmiulotteinen piirtäminen. Tärkeää on visuaalisen mallin lisäksi selkeä kielellinen ohjaus. (Isomäki 2014). Metatieto ja -taito ovat tärkeässä roolissa, koska ne ohjaavat toimintaa ja strategioiden käyttöä, tehtävät ovat hyvin virhealttiita, joten niissä tulee noudattaa strategisuutta ja pyrkiä sanoittamaan tehtäviä ja tilanteita mahdollisimman pitkälle. (Isomäki 2015, 71.) Hiustenleikkauksessakin tulisi kiinnittää huomiota siihen, että selittää demonstraatioissa tarkasti ja selkeästi sen, mitä on tekemässä. Alkuopetuksessa on aiheellista mennä tarpeeksi pieni vaihe kerrallaan ja harjoituskertoja on oltava riittävästi.

 Metatieto ja -taidot, strateginen oppiminen ja toiminnanohjaus

Opiskelijaa tulisi ohjata niin, että hän tulisi tietoisemmaksi siitä, millaisilla oppimisen strategioilla hän voisi paremmin oppia. Tiedostaessaan strategiansa, hänelle syntyy taitoja näiden itselle hyödyllisten strategioiden avulla edetä oppimisessaan. Vain metatiedot ja -taidot voivat muuttaa opiskelijan toimintakykyä, jolloin oppiminen on mahdollista ja toiminta helpottuu. Huomioitavaa on, hahmottamisen haasteen asteesta riippuen, että omien strategioiden oppiminen vaatii pitkää ja systemaattista työtä eikä synny käden käänteessä.

Toiminnanohjaus tulee mukaan, kun prosessit käsitteellistetään sisäisen puheen avulla. Sisäinen puhe kehittyy ulkoa sisään, eli ensin on ohjaajan puhe, joka muuttuu oppijan puheeksi ja myöhemmin toimintaa ohjaavaksi ajatteluksi. (Isomäki 2015, 63). Hiusten leikkaamisessa tämä tarkoittaa sitä, että taitava ohjaaja sanoittaa olennaiset työvaiheet riittävän tarkasti opiskelijalle ja auttaa toistuvien harjoitusten kautta opiskelijaa ymmärtämään työn vaiheet ja auttaa harjaantumaan motoriikassa.

On muistettava, että hahmottamisen vaikeudet ovat yksi opiskelijan ominaisuus ja hänellä on myös vahvuuksia. On tärkeää opintojen alussa pyrkiä tiedostamaan, millaisista haasteista on kysymys ja millainen vaikutus niillä voi olla opiskelijan oppimiseen. Jos haasteet ovat vakavat, voi olla parempi, että opiskelija hakee riittävän ajoissa hänelle soveltuvammalle alalle. Jos haasteet ovat kuntoutettavissa, niin on muistettava, että hiusten muotoilussakin vapaammassa työskentelyssä hahmottamisen vaikeudet eivät ole niin keskeisessä osassa. On pohdittava yhdessä opiskelijan kanssa, onko jotain, millä hän voi kompensoida haasteita, valmistua ja menestyä hius- ja kauneudenhoitoalalla.

Lähteet:

Isomäki, H. 2014. Hahmottamisvaikeudet. Luentomuistio.

Isomäki, H. 2015. KUMMI 12: Ymmärrämmekö näkemäämme? – visuaalisen hahmottamisen häiriöt (1. painos). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.