Kehittämishanke Kauneuden Kauha

TIIVISTELMÄ
KEHITTÄMISHANKE KAUNEUDEN KAUHA
Laura Indrén ja Timo Mäkynen
Kevät 2009

Kauneuden Kauha, kehittämishankkeemme (KK-keittiö) liittyy ammatillisen erityisopettajan opintoihimme Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hankkeen tarkoituksena on cateringalan työvaltaisen opetuksen kehittäminen Helsingin palvelualojen oppilaitoksessa Helpassa.

Hankkeen ideointi käynnistyi pohdittaessa erilaisia oppimismalleja oppilaitoksemme erityistä tukea vaativille cateringalan opiskelijoille sekä pienryhmissä että perusryhmiin integroiduille erityistä tukea vaativille opiskelijoille.

Hankkeemme toteutumista tukee Helsingin kaupungin erityisopetuksen ja erityisen tuen suunnitelma koskien ammatillisen toisen asteen koulutusta vuosina 2008 – 2011. Suunnitelmassa mainitaan mm. seuraavaa:

  • Lisätään tekemällä oppimista joko oikeissa tai simuloiduissa työtilanteissa.
  • Kokeillaan työvaltaisia opintokokonaisuuksia, joissa joustavasti vuorottelevat työssäoppiminen ja teoriaopinnot.
  • Otetaan käyttöön työkoulupedagogiikan periaatteita myös oppilaitoksessa tapahtuvassa opiskelussa.
  • Tuetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja erityisopiskelijoiden työssäoppimista.

Kehittämishankkeen teoriatausta pohjautuu tekemällä oppimisen eli toiminnasta oppimisen (learning by doing, learning by action, action learning) teorioihin sekä Freinet pedagogiikkaan.

Vaikka työssäoppimisen sisällöt ovat tarkkaan määriteltyjä ja määrättyjä, ei työssäoppimispaikoissa ole aina mahdollisuutta tarjota sisältöjen mukaisia työtehtäviä.  Työvoiman vähäisyys, aika ja mahdollisuudet, rajoittavat ohjausaikaa niin, että opiskelija ajautuu helposti tekemään rutiininomaisia toistuvia aputöitä. Jopa perusammattitaitoon  liittyvää osaamista ei aina ole mahdollisuutta opettaa. Oppilaitosten rooli perustaitojen opettamisessa korostuu entisestään.

KAUNEUDEN KAUHA hankkeessa (KK-keittiössä) erilaista tukea tarvitsevat opiskelijat saavat työkokemusta työelämälähtöisesti turvallisessa ympäristössä. Oppilaitoksen yhteydessä on helpompaa järjestää opiskelijan useinkin tarvitsemia tukitoimia, järjestystä ja kontrollia. Oppilaitoksen moniammatillinen verkosto on lähellä erilaisissa tukea vaativissa tilanteissa. Erilaiset ongelmatilanteet tarvitsisivat työnohjaajaa tai työvalmentajaa, mutta tällaisia resursseja ei yleisen ammattioppilaitoksen toiminnoissa ole. Oppilaitoksen omiin tiloihin luodussa oppimisympäristössä on mahdollisuus seurata opetussuunnitelman toteutumista ja varmistaa, että työssäoppimisesta laaditut tavoitteet täyttyvät. Myös näitä voidaan paremmin suunnitella kokonaisvaltaisemmin opiskelijan elämäntilanne huomioon ottaen.

KK-keittiön kautta on mahdollisuus toteuttaa täsmäkoulutusta tähtäimenä työllistyminen erilaisista lähtökohdista. Kaikkien työelämään siirtyjien ei tarvitse työurallaan ponnistella kokin tai asiakaspalvelijan työroolissa vaan avustavien tehtävien tekijöitä tarvitaan kaikissa keittiöissä. Tiiviimpi yhteistyö mm. tuetun työllistymisen yksiköiden kanssa tuottaa uudenlaista näkemystä koulutukseen ja työllistymiseen.

Tämän Kauneuden kauha hankkeen taustaselvitystyön pohjalta seuraavien ammatillisten erityisopettajaopiskelijoiden on hyvä jatkaa hankkeen eteenpäinviemistä, koska alkuperäinen suunnitelmamme ei aikataulullisesti toteutunutkaan vielä – byrokratia vie oman aikansa.

Jätä kommentti