Kehittämistyönä toimistotyötilan suunnittelu opetuskäyttöön

Riikka Lehtonen

Kehittämistyöni aiheena oli suunnitella Kiipulan ammattiopiston liiketalouteen toimistotyötila opetuskäyttöön. Toimistotyötilan suunnittelun tarkoituksena on muokata luokkatilasta oppimisympäristö, toimistotyötilaa simuloiva tila, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa konkreettisia toimistotyöhön liittyviä työtehtäviä.

Uusikylän (2006) mukaan pedagogisesti hyvä oppimisympäristö luo jokaiselle oppilaalle myönteistä ja samalla kuitenkin realistista kuvaa omasta itsestään ja mahdollisuuksistaan elää hyvää ja arvokasta elämää. Koulun tulee olla turvallinen ja viihtyisä yhteisö, jossa oppilaiden yhteenkuuluvuuden, ystävyyden ja turvallisuuden kokemukset antavat vankan pohjan tehokkaalle opiskelulle.

Ammattiin oppiminen on kiinteästi sidoksissa työn sisältöön ja toimintaympäristöön. Siksi taitojen opiskelu aidoissa työympäristöissä edistää tehokkaasti oppimista. Taitojen oppiminen edellyttää sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus pureutua työn sisältöön ja ammatilliseen toimintaan, jotta hän voi sisäistää työsuorituksen vaiheet ja harjaantua sujuvaan toimintaan. Työpaikalla ja oppilaitosympäristössä tapahtuvan oppimisen vuorottelu takaa teoriatiedon ja kädentaitojen kehittymisen opiskeluaikana jokaisen opiskelijan henkilökohtaisista tavoitteista lähtien.

Liiketalouden opetus pyritään toteuttamaan työelämän pelisäännöillä. Erilliset oppiaineet on integroitu työtehtäviksi. Myös ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat sisältyvät työtehtäviin. Erillisiä oppiaineita toteutetaan vain silloin, kun teorian opiskelu on perusteltua työtehtävästä suoriutumisen kannalta. Työvaltaiset oppimisympäristöt, kuten Kiipulan kauppaopiskelijat ry:n kahvilat, Miinatori, kirjasto‐ ja informaatiopalvelupiste, erilaiset messutapahtumat sekä Kiipulasäätiön toimisto, tarjoavat aitoja liiketalouden alan työtehtäviä.

Tavoitteenamme on kehittää edelleen ja lisätä aitojen toimistotöiden osuutta liiketalouden alalla. Olemme laatineet muutaman esimerkkitehtävän Kokous tai asiakastilaisuuden järjestäminen sekä Opintomatkan tai luokkaretken järjestäminen. Syksyllä 2009 alkaneen Toimistopalvelut ja tietohallinto ‐suuntautumisvaihtoehdon kanssa olemme aloittaneet kokouspalveluiden markkinoimisen Kiipulasäätiön työntekijöille. Opiskelijat ovat itse laatineet mainoksen, joilla kokouspalveluita markkinoidaan henkilökunnan intranetissä sekä eri kokoustilojen ilmoitustauluilla. Lisäksi järjestämme esittelytilaisuuden Cafe Libertyn syyskauden avajaistapahtumassa syyskuun alussa. Kokousjärjestelyistä laadittiin yhdessä opiskelijoiden kanssa myös erillinen tilauslomake, jolla varmistetaan tarvittavan informaation saatavuus asiakkailta. Toiminnallisia toimistotöitä on kokeiltu liiketalouden kolmannen vuoden Toimistopalvelut ja tietohallinto – suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoiden kanssa. Olemme tehneet yhden ison postituksen, jossa tehtävänä oli tehdä osoitetarrat laajasta 1 200 osoitteen massasta.

Opiskelijat kertoivat palautteessaan, että he ovat innostuneita toiminnallisten töiden tekemisestä ja tekevät mielellään sellaista mistä on myös hyötyä muille. Heiltä saadut arvokkaat palautteet hyödynnetään uusien tehtävien kehittämiseen. Haasteena kuitenkin on löytää työtehtäviä, jotka sopivat kaikille ja olisivat riittävän monipuolisia. Kehittämistyöni on osa prosessia, sillä tarkoituksemme on koko liiketalouden alalla jatkaa näiden tehtävien etsimistä ja kehittämistä edelleen. Tehtävien suunnittelu ja kehittäminen jatkuu uuden opetussuunnitelman mukaan tehtävässä toteutussuunnitelmassa, jossa työstämme toisen ja kolmannen vuoden opetuksen ja teemojen suunnittelu.

Jätä kommentti