Perinteisestä luokkatilasta muuntojoustavaksi oppimisympäristöksi

Taustaa ja tavoitteita kehittämistyöllemme

Erityisopettajien rooli on vastata erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden erilaisiin haasteisiin. Nämä haasteet voivat liittyä muun muassa oppimiseen, neurologisiin tai tunne-elämän häiriöihin tai kehitysviivästymiin. Erityisopettajien katsotaan olevan niin sanotulla näköalapaikalla katsottaessa koulujärjestelmän erilaisia kehittämistarpeita. Erityisopettajia pidetään henkilöinä, jotka hahmottavat koulutusjärjestelmän kokonaisuutena, jolloin he osaavat valita parhaimmat ja tuloksellisimmat opetustavat ja – menetelmät. Näin ollen heidän roolikseen sopii hyvin vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen etsiminen ja niissä opettaminen ja ohjaaminen. (Hietalahti 2013, 12–13.)

Opettajat tarvitsevat tänä päivänä hyvin vahvaa pedagogista osaamista vastatakseen oppijoiden erilaisiin haasteisiin, jotka liittyvät oppimisen saavutettavuuteen sekä esteettömyyteen. Opettaja suunnittelee raamit, joiden puitteissa hän opetuksen toteuttaa huomioiden opetuksessaan pedagogisen saavutettavuuden, jonka perustekijä on toimiva oppimisympäristö. (Lignell 2013, 62–67.)

Kehittämistyömme toteutus

Kehittämistyömme tavoitteena on luoda uudenlainen muuntojoustava oppimisympäristö, joka palvelee Bovallius-ammattiopiston erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita sekä henkilökuntaa. Koska ammattiopiston opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen joukko, emme halunneet suunnitella tilaa vain yhdelle käyttäjäryhmälle, kuten esimerkiksi autisteille, vaan suunnitella sellaisen tilan, joka palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia opiskelijoita.

Toinen kehittämistyömme tärkeä tavoite on saada koko Bovallius-ammattiopiston henkilöstö käyttämään avoimin mielin uutta tilaa niin opetuksessa, ohjauksessa kuin kokouskäytössäkin. Tähän asti ammattiopiston opetustilat ovat olleet hyvin perinteisiä luokkia, joissa tilan muuntaminen on ollut melko haastavaa.

Aiheen valinnan jälkeen lähdimme kartoittamaan mahdollista lähdemateriaalia kehittämistehtävämme tueksi. Osallistuimme syyslukukauden 2015 aikana koulutuksiin, joista saimme lisätietoa muuntojoustavan oppimisympäristön toteuttamiseksi.

Syyslukukauden loppupuolella esittelimme Bovallius-ammattiopiston henkilöstölle kehittämistehtävämme ja pyysimme henkilökunnalta mahdollisia kehittämisehdotuksia työhömme. Koska halusimme ehdottomasti saada opiskelijoiden ”äänen kuuluville” kehittämistehtävässämme valitsimme kolme ryhmää, jotka pääsivät suunnittelemaan muuntojoustavaa tilaa. Kaksi opiskelijaryhmää valittiin tutkintoon johtavista koulutuksista ja kolmas ryhmä on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen ryhmä. Koimme, että henkilökunnan ja opiskelijoiden on tärkeä saada vaikuttaa esimerkiksi ympäristönsä kalustamiseen, halusimme panostaa kehittämistehtävässämme ”ihmislähtöiseen” suunnitteluun.

Loppuvuodesta 2015 ja alkuvuodesta 2016 teimme tiivistä yhteistyötä pohtien erilaisia kalustevalintoja. Kalustevalintojen jälkeen teimme alustavan budjetin ja listan remontista opetuspäällikölle hyväksyttäväksi. Teimme opetuspäällikölle, koulutusjohtajalle ja rehtorille valokuvista esityksen suunnitelmistamme, jonka avulla heidän on helpompi havaita, millaista tilaa ja kalusteita olemme suunnitelleet.  Keväällä 2016 esittelimme muuntojoustavan henkilökunnalle pedagogisen kokouksen yhteydessä. Koska tilan kalustehankinnat ja remontti ovat vielä hyväksymättä, esittelemme uuden tilan visuaalisesti valokuvien avulla. Lopullinen tilan esittely tapahtuu näillä näkymin syksyllä 2016, kun tila on remontoitu. Koska kahden ryhmän opiskelijat ovat olleet ideoimassa meidän kanssa muuntojoustavaa oppimisympäristöä, esittelimme suunnitelmamme myös heille.

Tavoitteena siis on, että muuntojoustava tila toteutetaan kesän 2016 aikana. Olemme suunnitelleet pitävämme tilan avajaiset syyslukukauden 2016 alussa, jonne kutsumme henkilökunnan. Suunnitteluun osallistuneille opiskelijoille esittelemme tulevat muutokset kevätlukukauden 2016 aikana.

Uusi tila tulee olemaan hyvin erilainen kuin mitä luokkatila tällä hetkellä on. Seuraavassa on kuvia luokkatilasta tällä hetkellä ja joitakin suunnittelemiamme muutoksia.

Nykyinen tilanne ja muutokset

luokka pöydät tapetti

 

 

värikäs tuoli

Tapetin lisäksi hankitaan kolme kappaletta korkeita pöytiä ja tuoleja sekä huopakiviä.

Ikkunoihin asennetaan pimentävät harmaat rullaverhot ja sivuverhot poistetaan, jolloin tilasta saadaan täysin pimennettävä

Älytaulu siirretään luokkatilan takaosassa olevalle seinälle.  Laattojen saumat saumataan mahdollisimman samalla sävyllä laattojen kanssa, jolloin lattian ruudullisuus häviää. Lattialle hankitaan kaksi peikonlehden muotoista paloturvallista mattoa.

 

tauluPohdinta

Teknologia kehittyy nopeasti koko ajan ja pohdimme kehittämistehtävää tehdessämme, että kuinka kauan suunnittelemamme tila on toimiva ja ajantasainen? Miten tulevaisuudessa opetus ja pedagogiikka muuttuvat? Palveleeko suunnittelemamme tila opiskelijoita ja henkilökuntaa esimerkiksi viiden vuoden päästä? Valitsemamme tieto- ja viestintätekniset ratkaisut saattavat vanhentua hyvinkin pian tekniikan kehittyessä. Toivomme ja uskomme, että kalusteratkaisumme ovat toimivat, eikä niitä jouduta seuraavien vuosien aikana jouduta uusimaan.

Haasteita kehittämistehtävän raportointivaiheessa tuotti aiheen rajaaminen. Aihe oli laaja ja lähdeaineistoa löytyi koko ajan lisää. Myös kalustevalintojen tekeminen oli yllättävän haasteellista; oli haastavaa miettiä, sellaisia kalusteita, jotka palvelisivat mahdollisimman monia erilaisia käyttäjiä.

Kehittämistehtävän työstäminen oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi. Opimme paljon uusia asioita, joilla voimme täydentää ammatillisissa erityisopettajaopinnoissa täyttynyttä ammatillista selkäreppuamme. Olemme oppineet huomioimaan, millaiset asiat vaikuttavat hyvään oppimisympäristöön ja millainen on hyvä oppimisympäristö ajatellen erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Molemmille OneDriven käyttäminen oli entuudestaan vierasta, mutta nyt olemme oppineet käyttämään sitä hyvin. Olemme saaneet kehittämistehtävämme myötä Bovallius-ammattiopiston opiskelijoiden äänen kuuluviin liittyen heitä miellyttävän oppimisympäristön suunnittelussa. Opimme myös sen, että monen asian yhteissumma on oppiminen.

Kirjoittajat: Kati Karjalainen ja Maarit Kräkin ammatillinen erityisopettajankoulutus, JAMK, AOKK.

LÄHTEET:

 

Jätä kommentti