Pienryhmäopetus Metsäoppilaitoksella Jämsän ammattiopistossa

Petri Oksanen
Opiskelija, ammatillinen erityisopettajakoulutus, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu

pienryhma_2
Atte valmiina kevään työssäoppimiseen

Metsäoppilaitoksella pienryhmäopetusta on toteutettu jo useamman vuoden ajan. Pienryhmään opiskelijat ovat valikoituneet pääsääntöisesti lähtötasotestien perusteella. Opintojen alkuvaiheessa pidetään kaikille opiskelijoille matematiikan ja äidinkielen lähtötasotestit, testien perusteella tehdään ryhmäjako. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi, näin saadaan tuen tarpeessa olevat opiskelijat tuen piiriin. Pienryhmäopetusta annetaan lähinnä ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille.

Mitä pienryhmäopetus tarkoittaa sitten käytännöntasolla? Pienryhmä opiskelee normaalin opetussuunnitelman mukaiset kurssit, tarvittaessa voidaan kuitenkin oppiaineita mukauttaa. Opiskelu on työvaltaista ja käytännönläheistä, tekemällä oppimista. Käytännön opiskelun lisäksi opintoihin kuuluu tietty määrä teoriaopintoja niin yleisissä aineissa kuin ammattiaineissa. Myös yleisiä aineita voidaan osittain siirtää käytäntöpainotteisiin aineisiin, esim. matematiikkaa tarvitaan puunkorjuun opiskelussa.

Ensimmäisellä vuosikurssilla opiskellaan perusteellisesti metsänhoitoa ja puunkorjuuta. Opiskeluun kuuluu puuntaimien istutusta, taimikoiden hoitoa raivaussahoilla ja puutavaran valmistusta moottorisahoilla. Miksi tulevat metsäkoneenkuljettajat sitten tarvitsevat tällaista manuaalisten taitojen opiskelua? Syitä on tietenkin useita. Ensiksikin, metsään ja metsäluontoon ei ole parempia keinoja tutustua kuin tekemällä metsänhoitotöitä. Toiseksi, metsänhoitotöillä on paljon yhtäläisyyksiä metsäkoneenkuljettajan ammattiin kuten esimerkiksi poistettavien puiden valinta ja taas toisaalta oikeiden puiden kasvamaan jättäminen tulevaisuutta varten. Metsänhoidon ja puunkorjuun parissa tehdään työtä nimenomaan tulevaisuutta ajatellen. Kolmanneksi, metsänhoitotöiden opiskelu tuo vaihtelua sekä opiskeluun että työelämään lisäten työnsaantimahdollisuuksia alalla.

Työssäoppiminen ensimmäisellä vuosikurssilla toteutetaan toukokuussa. Harjoittelujakso on kolmen viikon mittainen ja se painottuu metsänhoitotöihin eli taimikonhoitoon ja metsän viljelyyn. Työssäoppimispaikan opiskelija hankkii itse, tarvittaessa koululta annetaan tukea paikan etsintään. Lähes kaikki kuitenkin löytävät paikan itse. Tavanomainen harjoittelupaikka on esim. metsänhoitoyhdistyksellä tai metsäpalveluyrittäjällä. Myös oman perheen tai naapurin/tutun metsässä työskentely on melko yleistä. Työpaikalta pitää löytyä työpaikkaohjaaja joka neuvoo ja opastaa opiskelijaa tarvittaessa. Opettaja käy opiskelijan luona 1-2 kertaa jakson aikana. Jakson päätteeksi työssäoppiminen arvioidaan työpaikkaohjaajan ja opiskelijan toimesta.

Pienryhmän opiskelijan Atte Pylvänäinen kertoo ensimmäisen vuoden kokemuksistaan.

Mitä mieltä olit ensimmäisen vuoden opiskelusta metsäoppilaitoksella?
Mukava vuosi, monipuolista opiskelua. Paljon käytäntöä joka sopi minulle hyvin.

Miten koit opiskelun pienryhmässä?
Peruskoulussa opiskelin melko isossa ryhmässä joten siihen verrattuna kokemus oli mielenkiintoinen. Pienryhmässä oppii paremmin, opettajilla on enemmän aikaa oppilaille.

Löytäisitkö jotain kehittämiskohteita pienryhmäopiskeluun?
Ei kovin paljon tule mieleen. Käytännössä asiat oppii kuitenkin parhaiten joten sitä puolta ei kannata ainakaan vähentää.

Onko työssäoppimista mielestäsi riittävästi ensimmäisenä vuonna?
Ihan sopivasti on. Ja voihan sitä sitten jatkaa kesäloman puolella jos intoa riittää.

Teet taimikonhoitotöitä. Riittääkö siinä haastetta?
Kyllä riittää. Työmaat on kuitenkin erilaisia ja raivaussahan kanssa riittää aina opeteltavaa.

Löysitkö hyvin oman työssäoppimispaikkasi?
Kyllä löysin. Kysyin jo talvella paikkaa kun tiesin että tämä tulee keväällä ajankohtaiseksi.


pienryhma_1
Syksyllä harjoiteltiin koulun työmaalla.

pienryhma_3
Ensin terä kuntoon…

pienryhma_4
… ja sitten töihin…

pienryhma_5
…reippaasti ja hyvällä asenteella.

pienryhma_6
Syksyisiä opiskelumaisemia.