Pirkanmaan ammatillisten koulutusten järjestäjien voimavarat entistä tehokkaammin käyttöön

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinoinnille voimakas tarve

Pirkanmaan alueella toimii yhteensä 12 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista neljä on ammatillisia erityisoppilaitoksia. Toisen asteen ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillista erityisopetusta on siis melko runsaasti tarjolla Pirkanmaan alueella. Ammatillisessa koulutuksessa olevien erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrät ovat jatkuvasti kasvussa, joten koulutustarjontaa, erityistä tukea sekä joustavia erityisen tuen järjestämisen tapoja tarvitaankin aiempaa enemmän.

Erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevan opiskelijan ensisijainen opiskelupaikka on tavallisessa oppilaitoksessa. Tavallisissa oppilaitoksissa erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi opiskella joko pienryhmässä, valmentavassa koulutuksessa tai integroituna tavalliseen ryhmään. Lukuvuonna 2011–2012 pienryhmässä voi Pirkanmaalla opiskella ammattiin kulttuurialalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla, matkailu, ravitsemis- ja talousalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Valmentavaa koulutusta Pirkanmaalla tarjoaa kuusi koulutuksen järjestäjää. Suurin osa erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista opiskelee kuitenkin integroituna tavallisissa opetusryhmissä. Pirkanmaan alueellisen erityisen tuen järjestämisen strategian mukaisesti ammatillista koulutusta rakennetaan alueellisesti kohti inkluusiota (strategia löytyy muun muassa osoitteesta http://www.ammattipolku.fi/paek). Inkluusion mukainen koulutuksen järjestäminen edellyttää resurssien tehokkaan hyödyntämisen lisäksi koulutuksen järjestäjien vahvaa yhteistoimintaa sekä menetelmien kehittämistä ja tuen tarpeiden arvioimista yhteistyössä.

Koska ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on Pirkanmaan alueella useita ja erityisopetuksen järjestämisen tapoja erilaisia, ammatillisen koulutuksen kenttää erityisesti erityisopetuksen tarjonnan ja koulutuksen järjestäjien profiilien osalta on ollut vaikea hahmottaa. Kysymyksiä erityisopetuksen tilasta ja kentän kokonaiskuvasta on menneinä vuosina esitetty paitsi ammatillisen koulutuksen kentältä myös valtionhallinnon taholta ja perusopetuksesta. Viimeistään Pirkanmaan alueellisen erityisen tuen järjestämisen strategian kirjoittamisen ja strategiaan sitoutumisen myötä katsottiin tarpeelliseksi, että Pirkanmaalla tulisi aloittaa koko alueen ammatillista erityisopetusta koordinoiva toiminta. Vuoden 2009 loppupuolella Opetushallitukselta saadun hankerahoituksen avulla perustettiin Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus eli PAEK. Tällä hetkellä PAEK on kahdeksan Pirkanmaan alueella toimivan koulutuksen järjestäjän ylläpitämä. Toimintaa ylläpitäviin sopimuskumppaneihin kuuluvat Tampereen ammattiopisto, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä, Tampereen palvelualan ammattiopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus sekä Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus. Lisäksi PAEK on allekirjoittanut kumppanuussopimuksen Silta-Valmennusyhdistyksen sekä Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen toiminta palvelee sekä koulutuksen järjestäjiä että opiskelijoita

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen toiminnan tavoitteina on muun muassa alueella toimivien koulutuksen järjestäjien yhteistoiminnan vahvistaminen sekä koulutustarjonnan koonti ja siitä tiedottaminen. Koko Pirkanmaan alueen ammatillisten koulutusten järjestäjien yhteistyötä vahvistamalla ja tiivistämällä voidaan tarjota entistä monipuolisempia ja laadukkaampia palveluita erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjät tulee saada saman pöydän äärelle, jotta yhteistä keskustelua, kehittämistä ja innovointia voidaan tukea sekä yhteistoimintaa entisestään vahvistaa. Muun muassa näitä päämääriä kohti koordinaatiokeskuksen toiminnan avulla edetään. Koordinaatiokeskuksen toimesta kutsutaan koolle alueella toimivien koulutuksen järjestäjien edustajista koostuvia asiantuntijaryhmiä, joiden tapaamisissa tiedotetaan ajankohtaisista kentällä tapahtuvista asioista sekä työskennellään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehokkaan ja koordinoidun koulutuksen järjestäjien yhteistoiminnan avulla voidaan taata joustavat opintopolut kaikenlaisille oppijoille. Koordinaatiokeskuksen yhtenä avaintavoitteena on lisäksi olla mukana jalkauttamassa erityisen tuen järjestämisen alueellista strategiaa Pirkanmaalla.

Toimijoiden yhteistyön ja alueellisen koordinoinnin kautta alueella olevan koulutustarjonnan hahmottaminen sekä koulutukseen hakeutuminen helpottuu. Hyvänä esimerkkinä opiskelijaa ja huoltajaa sekä opetushenkilöstöä palvelevasta koordinoinnista voidaan pitää vuosittain järjestettävää Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden jatko-opintopäivää. Koordinaatiokeskuksen organisoimaan jatko-opintopäivään osallistui vuoden 2011 syksyllä noin 200 peruskoulun päättöluokan oppilasta, 130 huoltajaa sekä nelisenkymmentä koulujen henkilökuntaan kuuluvaa. Tilaisuudessa esiteltiin koko Pirkanmaan alueen koulutustarjontaa ammatillisten perustutkintojen, pienryhmäopetuksen sekä valmentavien koulutusten osalta.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen tehtävänä on tehokkaasta ja ajantasaisesta tiedottamisesta huolehtiminen. Yhtenä PAEKin tiedottamisen tärkeimpänä väylänä toimivat omat kotisivut, jotka löytyvät osoitteesta www.ammattipolku.fi. Kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa muun muassa Pirkanmaan alueen koulutustarjonnasta erityistä tukea tarvitseville, koulutukseen hakemisesta, opiskelijan tukeen liittyvistä asioista sekä hanketoiminnasta. Lisäksi sivustolla tiedotetaan alaan liittyvistä tulevista tapahtumista ja koulutuksista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen päätehtävät

PAEKin päätehtäviin on edellä mainittujen lisäksi määritelty kuuluvaksi seuraavat kolme:

1. ennakointityön tekeminen ja ennakointitiedon tuottaminen,

2. koulutuksen alueelliseen työnjakoon liittyvät asiat sekä

3. tiedon tuottaminen työllistymisen tueksi.

Ennakointitietoja kerätään vuosittain koordinaatiokeskuksen toimesta. Tietoja kerätään erityistä tukea tarvitsevia oppilaita koskien perusopetuksesta Pirkanmaan alueelta. Kokoamalla yläkoululaisia koskevaa ennakointitietoa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä autetaan kehittämään koulutustarjontaa ja tarjolla olevaa erityistä tukea vastaamaan entistä paremmin tulevien opiskelijoiden tarpeeseen. Alueellisen ennakoinnin ja sitä kautta palveluverkoston kehittämisellä, voidaan entistä paremmin mahdollistaa yksilölliset koulutuspolut ja tukitoimet.

Koulutuksen alueellisen työnjaon selkiyttäminen eli yksi koordinaatiokeskuksen päätehtävistä liittyy osaltaan koulutuksen järjestäjien yhteistoiminnan vahvistamiseen. Keväällä 2012 on kutsuttu koolle Pirkanmaan alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä perusopetus Erityisen tuen tulevaisuuspajaan, jossa tarkoituksena oli linjata yhdessä tulevaisuuden tavoitteita. Tilaisuuden vastuutahoina toimivat Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus sekä Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. Tapaamisen tavoitteena oli tarkastella alueellista erityisen tuen järjestämisen

strategiaa sekä arvioida sen toteutumista. Lisäksi työskenneltiin alueellisen ennakoinnin ja opiskelijoiden työllistymisen seurannan kehittämiseksi. Toiveena oli, että tapaamisessa syntyisi uusia innovatiivisia visioita ja ideoita siihen, miten erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutukseen liittyviin tarpeisiin ja toiveisiin voitaisiin entistä paremmin vastata. Erityisen tuen tulevaisuuspajassa pohdittiinkin hyvin laajasti ratkaisuja muun muassa yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseen sekä nivelvaiheiden yhteistyön kehittämiseen. Kevään aikana koordinaatiokeskus järjestää myös Pirkanmaan alueen Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen toimijoiden yhteistapaamisia.

Tietoa työllistymisen tueksi tuotetaan koordinaatiokeskuksen toimesta muun muassa tutkimalla ammatillisen tutkinnon suorittaneiden, opinnoissaan erityistä tukea tarvinneiden opiskelijoiden jatkosijoittumista. Työllistymisen seurannan tavoitteena on selvittää erityistä tukea tarvinneen opiskelijan työllistyminen opiskelun jälkeen sekä mahdolliset työllistymisen esteet. Loka-marraskuussa 2011 Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus teki työllistymisen seuranta -kyselyn, jonka avulla kartoitettiin opinnoissaan erityistä tukea tarvinneiden, vuonna 2010 tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden työllistymistä. Kyselyn tekemiseen osallistui viisi Pirkanmaalaista ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Tutkimuksessa nousi esille erityisesti haastateltujen korkea työmotivaatio sekä tyytyväisyys sekä työpaikkaan että työnantajaan. Työn koettiin merkitsevän paljon, ja työttömänä olevista kyselyyn osallistuneista lähes kaikki (93 %) olisivat halunneet tehdä töitä.

Tulevaisuudessa tavoitteena on vielä entistä tehokkaammin ottaa käyttöön kaikkien alueella toimivien ammatillisen koulutuksen järjestäjien resurssit sekä erityisosaamisalueet ja hyödyntää jaettua asiantuntijuutta ammatillisen erityisopetuksen monimuotoisella kentällä, jotta saataisiin mahdollisimman tuntuvia synergiaetuja. Osaamisen yhdistäminen palvelee paitsi koulutuksen järjestäjiä viime kädessä tietysti opiskelijoita. Toiveena on myös, että PAEK voisi entistä laajemmin ottaa haltuun sitä alueellisen neuvonantajan roolia, jota sille alun perinkin on suunniteltu. Osaaminen ja asiantuntijuus ovat toki koulutuksen järjestäjillä ja jakaantuneena monelle taholle, mutta koordinaatiokeskuksen toiminnan kautta ajankohtaiset tiedot sekä kokonaiskuva kentällä tapahtuvista asioista on saatavilla koottuna yhdestä paikasta.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen kolme päätehtävää:

 

1. Koulutuksen alueellisen työnjaon selkiyttäminen ja yhteistyön vahvistaminen

2. Ennakointitietojen kerääminen koulutuksen suunnittelun tueksi

3. Tiedon tuottaminen työllistymisen tueksi

www.ammattipolku.