KV-toiminta EKAMOSSA

Seppo Lakka ja Mirka Nurminen, ammatillinen erityisopettajankoulutus, AOKK, Jyväskylä

Tätä kansainvälisyystehtävää varten haastattelimme Etelä-Karjalan ammattiopiston KV-toiminnasta vastaavaa projektipäällikköä Anna-Liisa Pekkasta. Saimme projektipäälliköltä paljon hyvää tietoa, jonka pohjalta päädyimme laatimaan miellekartan oppilaitoksemme KV-toiminnasta.

Miellekartta kv-toiminnasta

Tavoitteenamme kartassa on ollut kuvata nykyistä toimintaa ympyröillä ja vastaavasti neliöihin on mietitty asioita, joilla tulevaisuudessa voitaisiin kehittää KV-toimintaa. Oppilaitoksessamme on projektipäällikkö, joka vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Opiskelijan vastuulle jää tiettyjä asioita, jotka näkyvät kartastamme. Opettajan osuus KV-toiminnassa on sijoitettu karttaan omana kokonaisuutenaan ja hänenkin työkuvaansa on selvitetty siinä. KV-vaihtoon liittyvät asiat ovat oman otsikon alla ja siitä selviää oppilaitoksemme KV-toimintaan liittyvä yhteistyöverkosto.

Mielestämme tärkeä huomioitava asia miellekartassamme on neliöt, joihin olemme kirjoittaneet ajatuksia toiminnan kehittämiselle tulevaisuudessa. Tärkeimpänä haasteena tulevaisuudessa pidämme erityisopiskelijoiden huomioimisen kehitettäessä KV-toimintaa. Tällä hetkellä oppilaitoksessamme keskustellaan kotikansainvälistymisestä ja sen merkityksestä varsinkin erityisopiskelijoille. Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan sitä mahdollisuutta, joka opiskelijoille tarjoutuu voidessaan toimia päivittäin oman luokkansa ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kanssa ja näin päästä osallisiksi kansainvälisyydestä omassa koulussaan. Lappeenrannassa on paljon esim. venäläisiä niin opiskelemassa kuin työelämässäkin, mitä kautta opiskelijamme kohtaavat ulkomaalaisia monissa eri yhteyksissä. Erityisopiskelijoiden kannalta näemme tämän hyvänä asiana, sillä kotikansainvälistyminen mahdollistaa heidän osallistumisensa KV-toimintaan siinäkin tapauksessa, jos heillä ei ole resursseja lähteä esim. työharjoitteluun ulkomaille.

Kuntayhtymässämme on menossa organisaatiouudistus ja mielestämme olisi tärkeää, että keskustelua käytäisiin myös KV-toiminnan kehittämisestä. Tekemämme miellekartta selkeytti meille oppilaitoksemme KV-toiminnan moninaisuutta, antoi meille uutta tietoa sekä uusia ajatuksia, joita pohdinnoissamme nousi esiin kirjoittaessamme tätä tehtävää. Mielestämme miellekartan tekeminen oli meille haastavampaa kuin raportin kirjoittaminen, sillä sitä varten jouduimme miettimään oppilaitoksemme KV-toimintaa olennaisimmin kuvaavat asiat lyhyesti ja ytimekkäästi. Tehtävään kului myös paljon aikaa, mutta olemme tyytyväisiä lopputulokseen.