Opiskelijan ohjauksen ja erityisopetuksen järjestäminen Liverpoolin Community Collegessa

Sain mahdollisuuden tehdä osan erityisopettajaopintoihin kuuluvasta opetusharjoittelusta Liverpoolin Community Collegessa. Liverpool Community College (LCC). Liverpool Community College on iso lähes 20 000 opiskelija oppilaitos. Oppisopimus on yksi merkittävä koulutusmuoto, mutta oppilaitoksessa järjestetään myös meille tuttua tutkintoon johtavaa koulutusta. Lisäksi ammattioppilaitoksessa on erityisopiskelijoita, joille tarjotaan valmentavaa ja/tai kuntouttavaa koulutusta. Opiskelijoiden ikä vaihteli 14–60 v kaikissa opetus/koulutusryhmissä. 

LCC:n tavoitteena on tarjota opiskelijalle tukea oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilaitoksen arvot ja lupaus oppimisen tukemisesta olivat selkeästi esillä eri puolilla oppilaitosta. Ohjaus- ja opiskelijapalveluita myös markkinoitiin selkeästi. Opiskelijapalvelut kattavat opiskelijan ohjauspalvelut ja erityisopetuksen ja ne koostuvat useista osa-alueista ”Pastoral Support” -nimikkeen alla, joka koostui useista eri osa-alueista. Tarkemmin perehdyin ja osallistuin oppimisen ohjaukseen ja tukipalveluihin sekä erityisopetuksen toteuttamiseen.

Erityisopiskelijoiden ohjaus ja tuki Liverpoolissa

Oppimisen tukipalvelut keskittyvät niiden opiskelijoiden tukemiseen, joilla on oppimisvaikeuksia. Toiminta jakaantuu viiteen kategoriaan sen mukaan, millaisia oppimisvaikeuksia opiskelijalla on.

 • Fyysiset (liikunnalliset) rajoitteet, kehitysvammat sekä muut merkittävät rajoitteet
 • Aistivammat
  • Opiskelijoita avustetaan viittomilla, muistiinpanojen kirjoittamisessa, puheen tuottamisessa ja kommunikoinnissa (esim. tekstipuhelimet, LOOP -laitteet)

Lukivaikeudet ja Irlenin Syndrooma

 • tarjotaan tukea esim. muistiinpanojen kirjoittamisessa
 • pyritään tunnistamaan esim. Irlenin syndrooman aiheuttamia vaikeuksia ja ohjataan jatkotoimenpiteisiin (vaikeudet esim. matematiikassa, numeroiden tunnistamisessa). Irlenen syndroomasta on meillä koulutuksessa puhuttu aika vähän.
 • oppilaitoksessa käytössä mm. vaaleankeltainen tulostuspaperi, joka helpottaa lukivaikeuden omaavia kirjallisen materiaalin lukemisessa
 • Mielenterveyden tukeminen
  • Opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan mm. erilaisten tempausten ja teemapäivien avulla.
 • Autismin kirjon häiriöt

Oppilaitos on ns. Dyslexia friendly, joka tarkoittaa, että oppilaitokselle on myönnetty Britannian kansallisen dysleksiayhdistyksen kunnia- ja laatumaininta. Dysleksia on huomioitu jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa. Oppilaitoksen www-sivuilta löytyy lukijaystävällinen esite oppilaitoksesta sekä kerrottu koulutukseen hakeutumisesta. Opas löytyy sivulta: http://www.liv-coll.ac.uk/userfiles/colc- files/file/Single%20Equality%20Scheme%20-%20Easyread.pdf.

Oppimateriaalien luettavuuden helpottamiseksi oppilaitoksessa käytetään vaaleankeltaista paperia esim. tulosteissa. Dysleksiaan saatavaa tukea myös mainostettiin merkittävästi ympäri oppilaitosta tietoisuuden lisäämiseksi. Opettajille ja henkilökunnalle järjestetään lukivaikeudesta kertovia koulutustilaisuuksia, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta lukivaikeuteen liittyen. Opettajia opastetaan mm. materiaalin tuottamisessa (fontit, fonttikoko, rivivälit, tehosteiden käyttö).

Vaihtojaksoni aikana opettajille järjestettiin dysleksiaan liittyvää koulutusta ja tietoiskuja. Opettajien ja muun henkilökunnan ymmärryksen lisäämiseksi koulutuksessa demonstroitiin lukivaikeuksisen opiskelijan tilannetta oppitunnilla. Opettajia pyydettiin valmistautumaan sanelun kirjoittamiseen paperille. Yllätyksenä tuli, että saneltava teksti olikin vieraalla kielellä unkariksi. Tällä haluttiin osoittaa kuinka vaikeaa lukivaikeuden omaavalla opiskelijalla voi tunnilla olla.

Suosittelen kansainvälistä vaihtojaksoa kaikille erityisopettajopiskelijoille.

Kirjoittaja on Maria Andersen, opiskelija ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa, Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Jätä kommentti