Samanaikaisopetuksen kehittäminen ammattiopisto Luovin Muhoksen yksikössä

Hynynen Rauno  ja Rose Jane, ammatillisia erityisopettajaopiskelijoita, Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa

Kehittämishanke syntyi tarpeesta kehittää toimivia tapoja toteuttaa samanaikaisopetusta ammattiopisto Luovin Muhoksen yksikön opiskelijoille. Yksikön opiskelijat ovat erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Samanaikaisopetus otettiin käyttöön oppilaitoksessa ilman henkilöstön koulutusta. Samanaikaisopetuksessa ovat mukana ammattiaineiden (catering, rakennus, metalli logistiikka jne.)opettajat ja ATTO-aineiden (Englanti, Ruotsi, äidinkieli, matematiikka, fysiikka, kemia jne.) opettajat.

Tässä kehittämishankkeessa tarkastellaan, mitä samanaikaisopetus on ja mitkä ovat mahdolliset hyödyt opettajille ja opiskelijoille, kun oppitunnilla opettaa useampi kuin yksi opettaja samaan aikaan.

Hankkeen alussa teimme kyselyn opettajille, ja saimme opiskelijoille tehdyn kyselyn vastaukset käyttöömme. Saamien vastausten ja henkilöhaastattelujen pohjalta kartoitimme samanaikaisopetuksen tämän hetkisen tilan ja kehittämiskohteet. Hankkeen viimeisessä vaiheessa pidimme opettajille ”koulutuspäivän”.

Koulutuksessa painotettiin samanaikaisopetuksen hyviä puolia. Koulutuksessa käsiteltiin samanaikaisopetuksen kriittisiä kohtia, tuntien suunnittelua ja opettajien yhteistyötä. Koulutuksessa käytettyä PowerPoint esitystä voidaan käyttää hyväksi muissa Luovin toimipisteissä samanaikaisopetuksen koulutus tilaisuuksissa.  PowerPoint esitys sisältää samanaikaisopetusta käsitteleviä videoita. ”Koulutuspäivä” onnistui hyvin ja saimme lisättyä opettajien motivaatiota samanaikaisopetuksen opettamiseen. Samanaikaisopetuksen kehittämistä jatketaan Ammattiopisto Luovin yksikössä perustamalla samanaikaisopetuksen kehittämisryhmä.