Erityistä tukea tarvitsevan nuoren työssäoppiminen ulkomailla

Tiia-Maria Pohjola, Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Johdanto

Tämän artikkelin tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisjakson toteuttamisesta ulkomailla. Ammattiopisto Luovissa opiskelevilla erityisopiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon tai työssäoppimisjakson toteuttamiseen vieraassa maassa. Työssäoppimisjakso kestää kahdesta kolmeen viikkoon, joka toteutetaan usein miten ryhmässä kahden erityisopettajan koordinoimana.

Opiskelijavalinta

Keväällä 2010 osallistuin yhtenä ohjaavana opettajana tieto- ja viestintätekniikan sekä merkonomi opiskelijoiden työssäoppimisjaksolle Saksan Bittburgissa. Mukaan lähtevät opiskelijat valikoitiin huolellisen hakuprosessin tuloksena. Valintakriteereinä käytettiin opintomenestystä, motivaatiota ja muita henkilökohtaisia syitä. Aiempien kokemusten mukaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden valitsemisessa on syytä tarkastella opiskelijan tilannetta kokonaisuutena. On hyvä huomioida luokanvalvojan, ammattiopettajan sekä luokassa työskentelevän ohjaajan mielipide opiskelijan kansainvälisen työssäoppimisen valmiuksista. Muiden syiden tarkastelussa huomioitiin muun muassa opiskelijan taustatekijöitä, poissaoloja sekä terveydellistä tilannetta. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen ulkomailla edellyttää opettajalta suunnitelmallisuutta ja sitouttamista. Oppilaitoksemme opiskelijat tarvitsevat päivittäin runsaasti tukimuotoja, josta syystä on perusteltua toteuttaa työssä oppiminen ryhmänä.  Kahden aikuisen tukemana opiskelijamme saivat ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua työssäoppimiseen uudenlaisessa toimintaympäristössä.

Työssäoppimisjaksolle valmistautuminen

Ennen työssäoppimisjaksoa opiskelijat saivat muutaman päivän kestoisen valmennusjakson. Jakson tehtävä oli sitouttaa opiskelijoita ryhmässä toimimiseen ja antaa käytännön ohjausta työssä oppimisen toteutumiseen ulkomailla. Jakson aikana tutustuimme paikalliseen kulttuuriin, opettelimme esittelemään itsemme englannin kielellä sekä valmentauduimme käytännön asioihin. Aiemmin ulkomailla harjoittelussa olleet kertoivat lähtijöille kokemuksiaan, näyttivät valokuvia ja antoivat käytännön vinkkejä harjoittelujaksolle. Lisäksi opiskelijat olivat yhteydessä paikalliseen ammattiopistoon, josta heille osoitettiin kummioppilaat. Kontaktin luominen tulevaan maahan tuntui tärkeälle jo ennen lähtöä.

Työssäoppimisen toteutuminen Bittburgissa

Työssäoppimista koordinoi paikallinen ammatillinen erityisoppilaitos European Vocational Training Centre, Euro-BBW. Oppilaitos järjesti työssäoppimispaikat, majoituksen sekä ohjelmaa iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelijat työllistyivät oppilaitoksen harjoitusyrityksiin. He valmistelivat opiskelijaryhmän mukana erilaisia ammattialansa työtehtäviä.  Opiskelijat tekivät kuuden tunnin työpäiviä, jonka jälkeen vietimme yhteistä aikaa. Harjoittelujakson onnistumisen lähtökohdaksi olimme ottaneet yhteisöllisyyden-teeman. Teimme paljon yhteisiä retkiä kaupungissa ja sen ympäristössä. Työssäoppimisjakson loppuhuipennuksena oli tutustumismatka Kölnin suur-kaupunkiin.

European Vocational Training Centre

Pohdintaa työssäoppimisen toteuttamisesta ulkomailla

Mitä hyötyä kansainvälisestä harjoittelujaksosta opiskelijalle käytännössä on. Ulkomailla toteutettava harjoittelu parantaa opiskelijan ammatillista osaamistaan ja muodostaa opiskelijalle uudenlaista ammatti-identiteettiä. Harjoitteluun osallistumalla opiskelija parantaa kielitaitoaan ja avartaa omaa maailmankatsomustaan. Harjoittelussa saatu kokemus on opiskelijalle hyödyksi myöhemmin työelämään siirryttäessä.  Myös maailmalta saatujen uusien ystävien ja mukavien muistojen osuutta ei voi väheksyä. Mukana olleiden opiskelijoiden opiskelumotivaatio tuntui kokonaisuudessaan kasvaneen. Hyvin suunniteltu ja järjestetty työssäoppimisjakso ulkomailla antaa arvokasta kansainvälistä näkökulmaa ammatillisiin opintoihin.

Läheinen Trierin kaupunki