Levi-instituutin opiskelijoiden näkökulmia opetukseen 2014

Tiivistelmä Ammatillisen erityisopettajan tutkintoon liittyvässä kehitystehtävässä selvitin Levi-instituutissa opiskelevien nuorten käsityksiä opetuksen toimivuudesta. Halusin tietää, millaiset oppimiskokemukset ovat nuorten itsensä mieleen ja miten opetushenkilöstö voi myötävaikuttaa myönteisen oppimisprosessin syntyyn. Selvityksen tavoitteena on vahvistaa käytössä olevia hyviä toimintatapoja ja antaa vinkkejä opiskelijalähtöisen opetuksen toteuttamiseen. Aihe kiinnosti myös oppilaitoksen toimipistejohtajaa. Kittilässä toimiva Levi-instituutti on yksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän…

Jatka lukemista

Voimavarat käyttöön kehittämispäivä

  Heli Eskelinen, Raili Orjala ja Annemaarit Ålander, Ammatillinen erityisopettajan koulutus,  JAMK, AOKK, Jyväskylä Tiivistelmä VAKES-projekti oli yhdessä Jyväskylän ammatillisten erityisopettajaopiskelijoiden kanssa toteuttamassa elokuun 9.  päivänä Voimavarat käyttöön – kehittämispäivää.  Tavoitteena oli vankilaopetuksen eri organisaatioiden yhteistyöhön liittyvien hyvien käytänteiden etsiminen ja kehittäminen. Lisäksi tavoitteena oli vankilahenkilökunnan ja Piippolan käsi- ja taideteollisuusopiston opettajien positiivisten voimavarojen vahvistaminen…

Jatka lukemista

Ammatillisen erityisopettajan rooli erilaisen oppijan työssäoppimisen jaksolla

Tekemässämme kyselyssä ilmeni, että työnantajilla ja oppilaitoksilla oli jossain määrin erilainen käsitys erityisopiskelijan ohjaamisesta työssäoppimisjaksolla. Syynä saattaa olla työnantajien tietämättömyys siitä, miten kohdata erityisopiskelija. Oppilaitoksen ja työnantajien käsitykset työssäoppimisjaksosta erosivat jonkin verran toisistaan. Työnantajat olettavat, että perusasiat opetetaan koulussa. Oppilaitokset mieltävät, että osa perusasioista opitaan vasta työssäoppimisjaksolla, koska lähiopetuksen määrää kouluissa on vähennetty. Työharjoittelun ja…

Jatka lukemista

Erityisopetuksen koordinaattoritoiminnan kehittäminen, erityisopetuksen resursointi

Kehittämishankkeenamme oli laatia erityisopetuksen resursoinnin seurantaan kaavake ja tukitoimien suunnitelmalomake. Erityisopetuksen resurssien oikealla kohdentamisella pyritään parantamaan opiskelijoille tarjottavia erityisopetuksen palveluja ja oppilaitoksen erityispedagogiikan osaamista. Erityisesti paneudutaan hyvien käytäntöjen kehittämiseen erityistä tukea vaativien opiskelijoiden opintojen tukemisessa sekä tiedon siirron tehostamiseen ammattiopiston opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville henkilöille.

Jatka lukemista

Pudokkaiden metsästäminen -selvitys opintojen keskeyttäjistä, joihin ei ole saatu yhteyttä

Tein selvityksen opintojen keskeyttäjistä työyhteisöni käyttöön. Kehittämistyöni avulla etsin välineitä keskeyttäneen opiskelijan tukemiseksi niin, että hän pystyisi tekemään ratkaisuja omaa tulevaisuuttaan ajatellen. Kehittämistyöni ei ole varsinaisesti keskeyttämisen ennaltaehkäisyä. Selvitin oman työyksikköni opintonsa keskeyttäneiden tilanteet, kun opiskelija ei ollut palannut jatkamaan opintojaan, eikä häneen saatu yhteyttä. Haasteenani oli 9 opiskelijaa.

Jatka lukemista

Aikuisten lisäohjausresurssi ammatillisissa näyttötutkinnoissa

Aikuisopiskelijoiden tukitoimien tärkeys on noussut esille useilla eri sektoreilla. Monella aikuisopiskelijalla on oppimisen vaikeuksia ja esteitä samoin kuin nuorilla oppijoilla. Aikuisten kohdalla aikaisemmat, usein negatiiviset oppimiskokemukset ovat muokanneet heidän käsitystään itsestä oppijana siten, että uuden opiskelu vaikeutuu tai koulutukseen ei uskalleta hakea.

Jatka lukemista

Erityisopetuksen suunnitelma ja vuosikello erityisopetuksen toteuttamisen tukena

Tavoitteena on, että kaikkien opiskelijoiden opintojen tukemiseksi tarvitaan suunnitelmallista erityisopetuksen järjestämistä. Hyvään ja laadukkaaseen erityisopetukseen tarvitaan toimiva ja päivitetty erityisopetuksen suunnitelma sekä selkeä työnjako ja koordinointi. Erityisopetuksen vuosikello auttaa erityisopetuksen työjakoa ja toteuttamista koko lukukauden ajan. Eija Kantala eija.kantala [at] takol.fi

Jatka lukemista