Erityisopettaja.fi

Huom! Verkkolehti on arkistoitu, siihen ei tuoteta enää uutta sisältöä.
17.3.2009 Eila Burns

Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen oppilaitoksessa

17.3.2009 Eila Burns
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Vuodet vierivät ja asiat muuttuvat. Aikaisempina vuosina ammatilliset oppilaitokset toimivat pienempinä yksikköinä ja toiminta oli tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Apu oli aina lähellä ongelmatilanteiden kohdatessa. Nyt on yhdistetty oppilaitoksia suuriksi yksiköiksi, jolloin eri toimijoiden välinen yhteistyö tulee määritellä uudella tavalla.

17.3.2009 Eila Burns

Erityisopetuksen koordinaattoritoiminnan kehittäminen, erityisopetuksen resursointi

17.3.2009 Eila Burns
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Kehittämishankkeenamme oli laatia erityisopetuksen resursoinnin seurantaan kaavake ja tukitoimien suunnitelmalomake. Erityisopetuksen resurssien oikealla kohdentamisella pyritään parantamaan opiskelijoille tarjottavia erityisopetuksen palveluja ja oppilaitoksen erityispedagogiikan osaamista. Erityisesti paneudutaan hyvien käytäntöjen kehittämiseen erityistä tukea vaativien opiskelijoiden opintojen tukemisessa sekä tiedon siirron tehostamiseen ammattiopiston opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville henkilöille. Opiskelijoiden opintojen tukemisessa on ilmennyt vaikeuksia yhtenäisen toimivan mallin ja […]

17.3.2009 Eila Burns

Sarana, opiskelussa opiskelijan tukena

17.3.2009 Eila Burns
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Nivelvaiheet ja ensimmäiset kouluviikot ovat ongelmakohtia ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskelun aloittamiselle tai opiskelupaikassa pysymisessä. Sisälähetysseuran oppilaitoksella on keskitytty kehittämään opiskelun alkuvaihetta sekä tukemista opiskelun aikana ennaltaehkäisevän periaatteen mukaisesti. Sisälähetysseuran oppilaitoksessa opiskeli syksyn 2007 alussa nivelvaiheessa kuusitoista 9- ja 10 -luokkalaista oppilasta ja viisitoista opiskelijaa ammatilliseen koulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa. Opintojen aikana nousseesta tarpeesta korottaa […]

17.3.2009 Eila Burns

Konsultaation tarvekartoitus – kuvaus kehittämishankkeesta

17.3.2009 Eila Burns
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Kehittämishankkeessa on selvitetty Varsinais-Suomen ammattioppilaitosten erityisopetuksen kentän tarpeita henkilöstön koulutuksessa ja konsultoinnissa. Kyselyllä selvitettiin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetukselle asettamia haasteita, tukitoimien järjestämistä ja työn vaatimia koulutustarpeita. Lisäksi kysyttiin, millaista...

17.3.2009 Eila Burns

Aikuisten lisäohjausresurssi ammatillisissa näyttötutkinnoissa

17.3.2009 Eila Burns
Puheenvuoroja ammatillisesta erityisopetuksesta

Aikuisopiskelijoiden tukitoimien tärkeys on noussut esille useilla eri sektoreilla. Monella aikuisopiskelijalla on oppimisen vaikeuksia ja esteitä samoin kuin nuorilla oppijoilla. Aikuisten kohdalla aikaisemmat, usein negatiiviset oppimiskokemukset ovat muokanneet heidän käsitystään...

7.3.2009 Eila Burns

Pause, prompt and praise – peer tutored reading for pupils with learning difficulties

7.3.2009 Eila Burns
Julkaisuja ja hyödyllistä tietoa

Burns, E. (2006) Pause, prompt and praise – peer tutored reading for pupils with learning difficulties. British Journal of Special Education (33), 2, 62-67. This article is based upon a study that the author undertook while studying at the University of Birmingham. It describes the effectiveness of peer tutoring and the advantages of the structured ‘pause, prompt […]

6.3.2009 Eila Burns

Julkaisu: Jotain erityistä – Something special.

6.3.2009 Eila Burns
Julkaisuja ja hyödyllistä tietoa

Kokemuksia kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä oppimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä Kaikkonen, Leena (toim.) Tässä julkaisussa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettaja-korkeakoulun kouluttajat ja kansainväliset yhteistyökumppanit tarkastelevat opettajan työn peruskysymyksiä. Opettajalta edellytetään vahvaa ammattitaitoa jäsentää muuttuvaa maailmaa ja työelämän vaatimuksia oppimisen lähtökohdaksi. Toisaalta opettajan täytyy pystyä hahmottamaan oppijoiden yksilöllisistä tarpeista ja elämänkokemuksista nousevia päämääriä.

6.3.2009 Eila Burns

Julkaisuja: Opettajuutta kehittämässä, Educating Everyone Together & Maisemia matkalta

6.3.2009 Eila Burns
Julkaisuja ja hyödyllistä tietoa

Vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten (VaKA-) opettajaksi kehittyminen opettajankoulutuksen aikana ja viisi vuotta koulutuksen jälkeen Kaikkonen, Leena (Akateeminen väitöskirja) Tässä tutkimusraportissa kuvataan ja arvioidaan opettajuuden kehittämistä ja kehittymistä opettajan-koulutuksen aikana. Tutkimuksen lähtökohtana...